2-2-4-1)تعهد عاطفی. 17
2-2-4-2) تعهد مستمر. 18
2-2-4-3) تعهد هنجاری. 18
2-2-5) راههای ارتقاء تعهد به سازمان. 19
2-2-6) مشكلات مربوط به تعهد سازمانی. 20
2-2-7) خلق استراتژی تعهد. 20
2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 21
2-2-9) شاخص‌های تعهد سازمانی. 23
2-2-10) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی. 24
2-2-11) دیدگاه‌هایی درباره تعهد سازمانی. 25
2-2-12) نتایج تعهد سازمانی. 27
2-3) بخش دوم :رضایت شغلی. 28
2-3-1)تعاریف رضایت شغلی. 28
2-3-2) اهمیت رضایت شغلی. 30
2-3-3) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی. 31
2-3-5) ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی. 34
2-4) رفتارهای اخلاقی. 36
2-4-1)تاریخچه 36
2-4-2) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی. 36
2-4-3) اهمیت اخلاق. 37

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-4-4) اخلاق از نظر اسلام 38
2-4-5) ابعاداخلاق. 38
2-4-6) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی. 38
2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها 39
2-4-8) نظریه‌های اخلاق. 40
2-4-9) عناصر اخلاقی. 42
2-4-10) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی. 42
2-4-11) مدل‌های اخلاق سازمانی. 43
2-4-12) فواید و كاركردهای اخلاق در سازمان. 46
2-4-13) منابع ارزش‌های اخلاقی. 47
2-4-14) آثار مثبت رعایت اصول اخلاقی. 48
2-5)بخش سوم:پیشینه 50
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 57
3-2) روش تحقیق. 57
3-3) جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. 57
3-4) روش نمونه‌گیری. 58
3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 58
3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری. 59

یک مطلب دیگر :

3-7) پایایی (قابلیت اطمینان) 59
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها واطلاعات.. 60
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه 62
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 63
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 67
4-4) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف.. 74
4-5) آزمون فرضیات تحقیق. 74
فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 81
5-2) نتایج آمار استنباطی. 81
5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 81
5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم 81
5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم 81
5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم 81
5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم. 82
5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم.. 82
5-3)پیشنهادات.. 82
5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق… 82
5-3-2) محدودیت‌های تحقیق… 83
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84
ضمایم.. 88
منابع و مآخذ. 98
چکیده
تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت انجام شده است .تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این تحقیق هستند.در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت بوده و حدود 993 هستند كه نمونه بدست آمده 127 نفر است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون و با استفاده از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته است.
در این تحقیق دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که همه تایید شدندونتایج نشان داده است كه رفتارهای اخلاقی و جنبه‌های رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مؤثرند و با توجه به نتایج بدست آمده متغیر رضایت شغلی نسبت به متغیر رفتارهای اخلاقی تأثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد. و همچنین با توجه به نتایج رگرسیون چندگانه ، نتیجه می‌گیریم كه متغیر حقوق و دستمزد نسبت به دیگر متغیرهای رضایت شغلی تأثیر بیشتری را بر تعهد سازمانی دارد.
واژگان کلیدی :رفتار اخلاقی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *