2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی.. 15
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15
2-1-1-4-1 فاینانس… 16
2-1-1-4-2 یوزانس… 17
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری.. 17
2-1-1-4-4 وامهای بین المللی.. 18
فهرست مطالب
عنوان ……. صفحه
2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18
2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی.. 19
2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی.. 19
2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام. 20
2-1-2 نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20
2-1-2-1 سرمایه و سرمایه‌گذاری.. 22
2-1-2-2 نقش سرمایه در رشد و توسعه. 23
2-1-2-3 اهمیت پس‌انداز در تشكیل سرمایه. 25
2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26
2-1-2-3-1 توزیع درآمد. 27
2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه. 27
2-1-2-3-3 تورم 28
2-1-2-3-4 نرخ بهره 29
2-1-2-5 پویایی راهبر و توسعه. 29
2-1-3 نقش و جایگاه نظام مالی در تأمین مالی.. 30
2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی.. 32
2-1-3-1-1 سیستم مالی.. 32
2-1-3-1-2 بازار مالی.. 33
فهرست مطالب
عنوان ………… صفحه
2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یك نگاه ساده 35
2-1-3-2-1 بازار پول. 35
2-1-3-2-1-1 بانك… 37
2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه. 38
2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار. 42
2-1-3-2-3 بازار تأمین اطمینان. 44
2-1-3-2-3-1 بیمه. 45
2-1-4 بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها 46
2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد. 48
2-2-1 مفهوم عملکرد بانک… 49
2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 51
2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی.. 51
2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی.. 51
2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی.. 52
2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک… 53
2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک… 53
2-2-1-1-7 مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك ها ومؤسسات مالی.. 54
2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL. 54
فهرست مطالب
عنوان …… صفحه
2-2-2-1 کفایت سرمایه 55
2-2-2-2 کیفیت داراییها 55
2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55
2-2-2-4 درآمدها 56
2-2-2-5 نقدینگی.. 56
2-2-3 مدیریت ریسک… 57
2-2-3-1 ریسک اعتباری.. 57
2-2-3-2 ریسک نقدینگی.. 57
2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی.. 58
2-2-3-4 ریسک توانایی.. 58
2-2-4 بهینه گزینی.. 58
2-2-4-1 اندازه بانک… 58
2-2-4-2 کنترل هزینهها 59
2-2-4-3 ساختار سپردهها 59
2-2-4-4 بهرهوری کارکنان. 59
2-2-4-5 اهرم مالی.. 60
2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد. 60
2-2-4-7 رشد. 61
فهرست مطالب
عنوان …………… صفحه
2-3 بخش سوم: چهارچوب نظری پژوهش… 62
2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریك پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی.. 62
2-3-4 تئوری رشد آدام اسمیت… 62
2-3-5 نظریه سایمون كوزنتس… 63
2-3-6 نظریه كوزنتس و كلارك.. 64
2-3-7 نظریه لوئیس… 64
2-3-8 نظریه روستو. 65
2-3-7 نظریه كینز. 66
2-3-7 نظریه ریكاردو. 67
2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملكرد بازارهای مختلف طبق مدل ریكاردو. 69
2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو  دراقتصاد ایران. 69
2-3-9-1 نظریات مكینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید. 73
2-3-10 نگرش سنتی.. 75
2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75
2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت… 76
2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی.. 76
2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار. 76
2-3-15 تئوری زمانبندی بازار. 77
فهرست مطالب
عنوان ………….. صفحه
2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77
2-4 تئوری تحقیق.. 78
2-5 مدل مفهومی پژوهش… 79
2-6 بخش پنجم: پیشینه پژوهش… 79
2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران. 79
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 81
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه. 85
3-2 روش پژوهش… 85
3-3 جامعه آماری.. 86
3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 86
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 86
3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک… 87
3-6 پایایی و روایی.. 87
3-7 روش تحلیل داده ها 88
3-7-1 آمار توصیفی.. 88
3-7-2 آمار استنباطی.. 88
3-8 قلمرو پژوهش… 89
فهرست مطالب
عنوان ……. صفحه
3-8-1 قلمرو موضوعی.. 89
3-8-2 قلمرو زمانی.. 89
3-8-3 قلمرو مکانی.. 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
4-1 مقدمه. 91
4-2 توصیف داده ها 91
4-2-1 سن.. 91
4-2-2 جنسیت… 92
4-2-2 سطح تحصیلات… 93
4-2-4 سابقه کار. 94
4-2-5 توصیف سوالات پرسشنامه. 95
4-2-5-1 استقراض…. 95
4-2-5-2 جریان نقدینگی.. 96
4-2-5-3 استفاده از سهام رایج.. 97
4-3 تاثیر. 98
4-4 بررسی نرمال بودن. 99
4-5. تحلیل نتایج.. 101
فهرست مطالب
عنوان ……. صفحه
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 107
5-2 تفسیر یافته ها 108
5-3 نتیجه گیری.. 110
5-4 محدودیت های تحقیق.. 111
5-4-1 محدودیت هایی كه توسط محقق اعمال می شود. 111
5-4-2 محدودیت هایی كه از اختیار محقق خارج می باشند. 112
5-5 پیشنهاد‌های پژوهش… 112
5-5-1 پیشنهاد‌های بر گرفته از یافته‌های پژوهش… 112
5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 113
منابع. 114
منابع فارسی.. 115
منابع لاتین.. 121
پیوست ها 125
چکیده
هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسی و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که “استقراض”، “جریان نقدینگی” و ” استفاده از سهام رایج ” بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثیر گذار است.

پایان نامه و مقاله

كلمات كلیدی: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

1-1 مقدمه
در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه­گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقری، 1387، ص14)
شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازانی، 1388) شرکت­ها برای اجرای پروژه های سرمایه­گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به­عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می­شوند. (خضرا، 1385، ص22)
توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهام­داران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقی، 1386، ص 47)
بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند. (رمضانی، 1385، ص 121). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روش­های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟
1-2 بیان مسئله
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی بویژه بانک­ها، برای ادامه­ی حیات و فعالیتهای خود و همچنین توسعه­ی فعالیتها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­های لازم برای مؤسسات و بانک­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روشها و میزان تامین مالی است. (آیدوگانالاتی، 2010، ص 8)
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت­های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم­های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. (میر محرابی، 1388، ص 10)
از آنجاكه یكی از وظایف اصلی مدیران، بالا بردن جریان نقدینگی می­باشد، تأثیر روشهای تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روش­ها بر جریان نقدی، برای آنان از

یک مطلب دیگر :

راهنمای پایان نامه درباره : مؤونه ردّ عین

 اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، روش تأمین مالی ممكن است با سود هر سهم، ریسك مالی و درصد مالكیت سهامداران رابطه داشته باشد. (دولت آبادی،1389، ص 87)

اهمیت وجوه نقد برای استفاده كنندگان به انتشار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریكا، تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد در سال 1987 منجر شد. صورت جریان وجوه نقد می­تواند اطلاعات مهمی درباره مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریكا، صورت جریان وجوه نقد باید وجوه نقد ورودی و خروجی واحدهای مالی را در پنج بخش شامل فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای عملیاتی، مالیات بر درآمد، بازده سرمایه گذاری­ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، فعالیتهای تأمین مالی ارائه كند. (بارث و همکاران، 2008، ص 62)
روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران بانك­ها در راستای افزایش جریان نقدینگی بشمار می­رود. رشد و ادامه فعالیت بانك ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است . (کوهن و توماس، 2006، ص 12)
ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای بانك ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می­نماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده­ای در اقتصاد کشورها ایفا می­کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش میکنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانكها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، 1385، ص 26)
مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته­اند و می­توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخش­های خاص عملکرد، می­توانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. (کراس و همکاران، 2009، ص27) چارچوب متداول برای روش­های مختلف تامین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج . (کوهن و توماس، 2006، ص 3)
طبق مدل براور(2008) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه­های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص های CAMEL می باشد .
بانک ها تا زمانی که برای بقا تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می­توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد کرد. روش­های مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، 1384، ص25)
متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادی و قانونی لازم در این حوزه، بانك­ها تا کنون قادر به بهره گیری مناسب از امکانات بهینه روش­های تأمین مالی نبوده اند. بنابراین اگر مخارج سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، بانك ممكن است سرمایه گذاری­ها را بدلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرریسك برای تامین مالی كنار بگذارد. (بونن و همکاران، 2008، ص13)
رشد سریع بانكها به همراه واگذاری برخی از وام­ها به بانك­ها، موجب افزایش شدید نیازهای مالی بانكها شده است. بانك­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­های محلّی، وجوه انتقالی از بانك مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدی نمی­تواند تمام نیازهای سرمایه گذاری را پوشش دهند. از این رو بررسی رابطه تأمین مالی با جریان نقدینگی بانكها ضروری بنظر می­رسد. (رحمانی، 1385، ص140)
بنابراین، در این پژوهش این سوال مهم مطرح می­گردد كه آیا روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی تأثیرگذار است؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی دارد؟
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق
اهمیت تأمین مالی در رشد اقتصادی بانك همواره از مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه است.  پژوهشهای انجام گرفته،مزایایی را برای تفكر استراتژیك و تعهد عمیق به فرایند قایل است،
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می كند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات،فرصتهای جدیدوتهدیدات درحال ظهور راتسهیل می كند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی كار تقویت می سازد.
مزایای فوق به سازمانها، توانایی آن را میبخشد كه بجای آنكه صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثیر گذارند و این موضوعات ضرورتهای خاص انجام این پژوهش می باشد.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
– بررسی و شناسایی تأثیرگذاری روش­های تأمین مالی بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
1-4-2 اهداف جزئی
– تعیین تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
– تعیین تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
– تعیین تأثیر استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی
1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه اصلی
روش­های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامین استان مركزی تأثیرگذار است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *