2-1-7-3) همخوانی شخصیتی برند و مشتری…………………………………………………………………………………….37
2-1-7-4) شخصیت برند و هویت برند……………………………………………………………………………………………..37
2-1-7-5) شخصیت برند و تصویر برند…………………………………………………………………………………………….38
2-1-7-6) شخصیت برند و ارزش ویژه ی برند………………………………………………………………………………….38
بخش دوم: پیشینه تحقیق
2 – 2) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-2-1) بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….41
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3–2) فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………49
3–3) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………49
3–4) جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………49

پایان نامه و مقاله

3–5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………..51
3–6) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….52
3– 6–1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………52
3– 6–2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………53
3–7) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..54
3-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………..56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق………………………………………………………………………………….61
4-3) توصیف برندهای مورد استفاده ی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………64

یک مطلب دیگر :

4-4) توصیف محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….66
4-5) توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….68
4-6) بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..78
4-4-1) بررسی شاخص های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………………………………80
4-4-2) نتایج تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………..81
4-4-3) بررسی قدرت تبیین مدل………………………………………………………………………………………………………82
4-5) آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………82
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..84
5-2) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….84
5-2-1) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….84
5-2-2) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………88
5–3) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….90
5-4) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..92

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *