2-2 بخش دوم مزیت رقابتی. 29
2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. 34
2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ 36
2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 36
2-2-4 تعریف شایستگی. 38
2-2-5 تاریخچه شایستگی ها 39
2-2-6 سطوح شایستگی. 40
2-2-7 ابعاد شایستگی. 40
2-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 42
2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری. 42
2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری. 42
2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 43
2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی. 43
2-3-3-2 الگوهای شایستگی. 43
2-3-3-3 ویژگی های مدل شایستگی. 44
2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام 44
2-3-3-5 چارچوب های نظری شایستگی های مدیران. 46
2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق. 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

پایان نامه و مقاله

مقدمه 55
3-1 روش تحقیق. 56
3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف.. 56
3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش.. 56
3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 58
3-2-1 مطالعات کتابخانه ای. 58
3-2-2 پرسشنامه 59
3-3 روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-3-1 روایی پرسشنامه 59
3-3-2 پایایی پرسشنامه 60
3-4 جامعه و نمونه آماری. 61
3-4-1 جامعه آماری. 62
3-4-2 نمونه آماری. 62
3-5  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. 63
3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری. 64
3-5-1-1 پایه های مدل یابی معادلات ساختاری. 64
3-5-1-2 موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری. 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 69

یک مطلب دیگر :

4-1آمار توصیفی. 70
4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70
4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71
4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 72
4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری. 74
4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75
4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق. 77
4-2 آمار استنباطی. 78
4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق. 78
4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 78
4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 79
4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 80
4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 81
4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 82
4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 83
4-3 مدل معادلات ساختاری. 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 89
5-1 نتایج آمار توصیفی. 89
5-2 نتایج آمار استنباطی. 89
5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 91
5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. 92
5-5 محدودیت های تحقیق. 93
5-6 پیشنهادات تحقیق. 93
5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. 93
5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 94
پیوست ها 95
پرسشنامه 95
خروجی نرم افزار 97
منابع و مآخذ. 108
منابع فارسی. 108
منابع غیر فارسی. 109
چکیده انگلیسی. 111

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *