2-1-6-6-1- ویژگیهای سیستمهای خبره …………. 35
2-1-6-7- سیستم اتوماسیون اداری…………….. 35
2-1-6-7-1- مزایای اتوماسیون اداری………….. 36
2-1-6-8- سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) 36
2-1-6-8-1-ویژگیهای سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) 36
2-1-7- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان………. 37
2-2- بخش دوم: بررسی توانمند سازی…………… 41
2-2-1- تاریخچه و مبانی توانمند سازی………… 41
2-2-2- تعاریف توانمند سازی………………… 45
2-2-2-1-توانمند سازی بعنوان یک عنصر ارتباطی…. 45
2-2-2-2-توانمند سازی بعنوان یک مفهوم انگیزشی… 46
2-2-3- دلایل توانمند سازی………………….. 48
2-2-4- مدلهای توانمند سازی………………… 51
2-2-4-1- مدلهای عام………………………. 51
2-2-4-2- مدلهای اقتضایی…………………… 56
2-2-5- منافع و موانع توانمند سازی………….. 60
2-2-6- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمد سازی کارکنان…… 62
2-2-7- تصمیم گیری درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی     64
2-2-8- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی.. 66
2-2-9- پیشینه تحقیق………………………. 67
2-3- بخش سوم: تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی منابع انسانی……. 71
2-4- نتیجه گیری………………………….. 76

پایان نامه و مقاله

2-5- خلاصه فصل…………………………… .78
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه…………………………………… 80
3-1- روش تحقیق…………………………… 80
3-2- متغییرهای تحقیق…………………….. .81
3-2-1- متغییر مستقل……………………… .82
3-2-2- متغییر وابسته………………….. ….82
3-3- قلمرو تحقیق…………………………. 83
3-3-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 83
3-3-2- قلمرو مکانی تحقیق………………….. 83
3-3-3- قلمرو زمانی تحقیق………………….. 83
3-4- جامعه آماری…………………………. 84
3-5- نمونه و روش تعیین حجم نمونه…………… 84
3-6- روشهای جمع آوری اطلاعات……………….. 86
3-7- تحلیل پرسشنامه………………………. 88
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه………………. 88
3-8-1- روایی…………………………….. 89
3-8-2- پایایی………………………… ….89
3-9- فرایند عملیاتی شدن مفاهیم…………….. 91
3-10- آزمون فرضیات……………………….. 94

یک مطلب دیگر :

3-11- آمار توصیفی………………………… 95
3-12- آمار استنباطی………………………. 95
3-13- آزمون دو جمله ای……………………. 98
3-14- آزمون فرید من برای اولویت بندی گزینه ها.. 99
3- 15- خلاصه فصل…………………………. 100
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
مقدمه………………………………….. 102
4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………. 102
4-1-1- جنسیت……………………………. 103
4-1-2- سن………………………………. 103
4-1-3- سابقه خدمت……………………….. 104
4-1-4- سطح تحصیلات……………………….. 105
4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها………. .107
4-2-1- آزمون کای – دو و آزمون دو جمله ای…… 107
4-3- آزمون فرید من………………………. 114
4-3-1- رتبه بندی فرضیه ها………………… 114
4-3-2- درک معنی دار بودن اختلاف بین رتبه ها…. 117
4-4- تلخیص و نتیجه گیری………………….. 119
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1- خلاصه فرآیند تحقیق…………………… 121
5-2- نتایج فرضیات……………………….. 122
5-2-1- نتیجه فرضیه اول…………………… 122
5-2-2- نتیجه فرضیه دوم…………………… 123
5-2-3- نتیجه فرضیه سوم…………………… 123
5-2-4- نتیجه فرضیه چهارم…………………. 124
5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………. 124
5-4- محدودیتهای تحقیق……………………. 129
5-5- پیشنهاد برای محقق آینده……………… 129
پیوستها
پرسشنامه………………………………….. .130
منابع     
فارسی………..132

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *