۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-۲-1)مفهوم استراتژی…………………………………………………………………………………………………………….       20
۲-1-2)اصول و قواعد رقابت……………………………………………………………………………………………………         21
۲-1-3)رویکردهای استراتژی……………………………………………………………………………………………………         21
2-1-3-1)رویکرد تجویزی……………………………………………………………………………………………………..         22
2-1-3-2)رویکرد توصیفی………………………………………………………………………………………………………        22
2-1-4)فلسفه استراتژی…………………………………………………………………………………………………………….       22
۲-1-5)تعریف استراتژی………………………………………………………………………………………………………….        22
2-1-6)فرصت های استراتژیک ………………………………………………………………………………………………….23
۲-1-7)توسعه فرصت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..        24
۲-1-8)راهکار استراتژیک………………………………………………………………………………………………………..         25
2-1-9)استراتژی‌ها و پارادایم ها……………………………………………………………………………………………….         26
2-1-10)پارادایم ها و فرصت‌ها………………………………………………………………………………………………..        26
2-1-11)الگوی فرصت……………………………………………………………………………………………………………       27
2-1-12)مزایا و معایب……………………………………………………………………………………………………………        27
2-1-13)تعریف مدیریت استراتژیك…………………………………………………………………………………………         28
2-1-13-1)ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………28
2-1-13-2)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..30
2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………31
2-1-14)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………33
2-1-14-1)تكوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………..33
2-1-15)اجرای استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..33
2-1-16)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….34
۲-1-16-1)موانع اجرای برنامه‌های استراتژیك…………………………………………………………………………… 34
۲-1-17)تفکر استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………        35
2-1-17-1)تفكر استراتژیك در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیك…………………………………………………..  37
2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ………………………………………………………………………………………….         38
۲-1-17-3)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………… 38
۲-1-18)جایگاه موضوعات استراتژیک………………………………………………………………………………………          39
2-1-19)متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک پیشنهادی…………………………………………………………………. 40
2-1-20)ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش…………………………………………………………………………………         51
2-2) تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..        52
2-2-1)ایجاد تحول………………………………………………………………………………………………………………….       52
2-2-2)اهداف تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………        53
2-2-3) هدایت فرایند تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..         53
2-2-4) ضرورت تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………         54
2-2-5)فرآیند تحول در سازمان…………………………………………………………………………………………………        55
2-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها………………………………………………………………………………………..         57
2-2-7)سطوح تغییر و تحول…………………………………………………………………………………………………….        59
2-2-8)مفاهیم تغییر…………………………………………………………………………………………………………………       60
2-2-9) سطوح ایجاد تغییر در انسان‌ها……………………………………………………………………………………….         61
۲-2-10)انواع تغییر………………………………………………………………………………………………………………….       63
2-2-11)سازمان‌های آینده………………………………………………………………………………………………………..        63
۲-2-12)مقاومت در برابر تغییر………………………………………………………………………………………………….        64
۲-2-13)مدیریت مقاومت در برابر تغییر……………………………………………………………………………………..         64
2-2-14)مدلهای تغییر……………………………………………………………………………………………………………..       65
2-2-14-1)الگوی مکعب یخی تغییر………………………………………………………………………………………..         66
2-2-14-2) الگوی سه سطحی تغییر…………………………………………………………………………………………         67
2-2-14-3)مدل تغییر و عملکرد سازمانی «بورک و لیتوین»………………………………………………………….  68
2-2-14-4) مدل تغییر اثربخش کامینگز و اورلی……………………………………………………………………….. 69
2-2-14-5) مدل تغییر جامع رالف کیلمن        …………………………………………………………………………………71
2-2-14-6)-مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری و پوراس…………………………………………………………… 72
2-2-14-7)مدل شش- خانه ای ویزبورد……………………………………………………………………………………         73
2-3) استراتژی‌ها تغییر و تحول سازمانی…………………………………………………………………………………… 75
2-3-1)استراتژی تغییر تکنولوژی………………………………………………………………………………………………         75
2-3-3)استراتژی تغییر ساختار………………………………………………………………………………………………….         76
2-3-3)استراتژی تغییر وظایف…………………………………………………………………………………………………         76
2-3-4)استراتژی تغییر نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….. 76
2-3-5) علل مقاومت در برابر تغییر و تحول…………………………………………………………………………….. 77
۲-4)اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………         79
2-4-1)معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………..  79
2-4-2)انواع رویکرد اثر بخشی……………………………………………………………………………………………….  81
2-4-2-1) رویکرد مبتنی بر هدف…………………………………………………………………………………………….         81
2-4-2-2)پیش فرض های رویکرد نیل به هدف………………………………………………………………………… 82
2-4-2-3)رویکرد نیل به هدف در عمل…………………………………………………………………………………….         82
2-4-2-3-1)مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………. 83
2-4-2-3-2)فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران…………………………………………………………..  83
2-4-2-4).رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم……………………………………………………………………………          84

پایان نامه و مقاله

2-4-2-5)پیش فرض های رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………          85
2-4-2-5-1)رویکرد سیستمی در عمل……………………………………………………………………………………..         85
2-4-2-5-2)مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی……………………………………………………………………….. 86
2-4-2-5-3)ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران……………………………………………………………… 86
2-4-2-6)رویکرد مبتنی بر فرآیند درونی         ……………………………………………………………………………………86
2-4-2-7)رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………………………………….         87
2-4-2-7-1)رویکرد ذینفعان استراتژیک…………………………………………………………………………………….        87
2-4-2-7-2)پیش فرض های رویکرد ذینفعان استراتژیک…………………………………………………………… 88
2-4-2-7-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل………………………………………………………………………. 88
2-4-2-7-4)مسائل و مشکلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل…………………………………………….   89
2-4-2-7-5)فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران…………………………………………….  90.
2-4-2-8)رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………………………………………… 90
2-4-2-8-1)پیش فرض های رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………        90
2-4-2-8-2)رویکرد ارزش های رقابتی در عمل…………………………………………………………………………         91
2-4-2-8-3)مسائل و مشکلات رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………….. 92
2-4-2-8-4)ارزش عملی رویکرد ارزش های رقابتی برای مدیران…………………………………………………92
2-4-2-9)کنترل انعطاف پذیری………………………………………………………………………………………………..        93
2-4-3)دام‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………         95
2-5)مروری بر نحوه ی شکل گیری شهرداری ………………………………………………………………………….  97
2-5-1)شهر……………………………………………………………………………………………………………………………      97
2-5-2)تعریف شهر…………………………………………………………………………………………………………………       98
2-5-3)شهر در ایران………………………………………………………………………………………………………………..       99
2-5-4)وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی……………………………………….     100
2-5-5)وظایف شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وضعیت فعلی……………………………………..    101
2-5-6)دستورالعمل اجرایی برنامه سوم راهبردی شهرداری کاشان…………………………………………………   103
2-5-6-1) بخش اول : تعاریف………………………………………………………………………………………………..         103
2-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوین برنامه استراتژیک ۴ ساله شهرداری کاشان…………………………………    107
2-5-6-3)مدل تدوین برنامه…………………………………………………………………………………………………….        108

یک مطلب دیگر :

2-6)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..        111
2-6-1)تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………….       111
2-6-2)تحقیقات داخلی         ……………………………………………………………………………………………………………113
فصل سوم: روش تحقیق
3- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..       118
3- 2) نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………        118
3-3) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………         119
3-3-1) روش بررسی اسناد و مدارك………………………………………………………………………………………. 119
3-3-2)روش میدانی……………………………………………………………………………………………………………….        119
3-4)مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………..         120
3- 5) مقیاس اندازه‌گیری نگرشها…………………………………………………………………………………………….. 120
3-6)طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….        120
3-6-1)هدف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….        121
3-6-2- نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..        121
3-6-3)میزان دخالت محقق در پژوهش……………………………………………………………………………………..         121
3-6-4)مكان بررسی: طبیعی و ساختگی……………………………………………………………………………………..         121
3-6-5)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها……………………………………………………….  121
3-6-6)افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای……………………………………………………………. 122
3-6-7)جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش…………………………………………………………………………………         122
3-6-8) حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….        122
3-6-9) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..123
3- 6- 10) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………….         123
3-7) روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات………………………………………….123
3-7-1)ثبات سنجه ها …………………………………………………………………………………………………………….123
3-7-2) سازگاری درونی سنجه ها…………………………………………………………………………………………….         124
3-6-2) آزمون پایایی……………………………………………………………………………………………………………….       124
3-8) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:……………………………………………………………………………………….         125
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      128
4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………..         128
4-2-1 )جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………      128
4-2-2) تاهل………………………………………………………………………………………………………………………….      129
4-2-3 )سن……………………………………………………………………………………………………………………………      130
4-2-4 )تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..      131
4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….        132
4-3-1) آزمون فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………..          132
4-3 – 2) آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………         134
4-3-3) آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………         136
4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………        137
4-3-5 )آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………        139
4-3-6 )آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………..        141
4-3-7) آزمون فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………..        143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      147
5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………         147
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………         147
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………..         148
5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….         149
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………          150
5-2-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………..151

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *