2-2-2 مفهوم مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………. 31
2-2-3 سیر تکوین نظریات مزیت………………………………………………………………………………………. 35
2-2-3-1 نظریه های سنتی مزیت………………………………………………………………………………………. 25
2-2-3-2 نظریه های جدید مزیت………………………………………………………………………………………. 25
2-2-4 سیر تکوین مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………… 25
2-2-5 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای سنتی……………………………………………………………………….. 25
2-2-6 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی…………………………………………………………………….. 25
2-2-7 منابع ایجاد مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………… 25
2-2-8 عوامل موثر بر مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………….. 25
2-2-9 ابعد مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………. 25
بخش سوم
2-3 پیشینه تحقیق و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 25
2-3-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………… 25
2-3-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-3 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. 25

پایان نامه و مقاله

فصل سوم: روش شناسی یا متدولوژی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 37
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 38
3-4 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 38
3-5 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 39
3-6 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 39
3-7 روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 40
3-7-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………… 40
3-7-2 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………… 40

یک مطلب دیگر :

3-8 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………… 40
3-9 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 40
3-10 فرآیند اجرایی مراحل تحقیق……………………………………………………………………………………… 40
3-11 روش های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….. 40
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 42
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………… 43
4-2-1 فراوانی صنایع مورد بررسی تحقیق……………………………………………………………………………. 43
4-2-2 فراوانی پست سازمانی پاسخگویان……………………………………………………………………………. 47
4-2-3 فراوانی وضعیت رقابت صنعت………………………………………………………………………………… 52
4-2-4 فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت…………………………………………………………………….. 56
4-2-5 خلاصه وضعیت آمار توصیفی ابعاد تحقیق………………………………………………………………….. 56
4-2-6 بررسی وضعیت توزیع ابعاد تحقیق…………………………………………………………………………… 56
4-2-6-1 متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………….. 56
4-2-6-2 متغیر برنامه ریزی و تمرکز………………………………………………………………………………….. 56
4-2-6-3 متغیر جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56
4-2-6-4 متغیر تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 56
4-2-6-5 متغیر ارتباطات…………………………………………………………………………………………………. 56
4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….. 56
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………….. 56
4-3-2 آزمون هم خطی……………………………………………………………………………………………………. 56
4-3-3 آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 56
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 63
5-2 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 64
5-3 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1 بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان و متغیرهای تحقیق……………………… 67
5-3-2 خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………. 67
5-3-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………. 68
5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………. 69
5-5 پیشنهاد هایی برای محققین آتی…………………………………………………………………………………… 69
5-6 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 69

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *