6-1- روش تحقیق
7-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
8-1- روش تحلیل داده ها
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6

فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه
1-2-)مروری بر مبانی بازاریابی
1-1-2)مفهوم بازاریابی
2-1-2)تعریف بازاریابی
3-1-2) مدیریت بازاریابی
4-1-2) فلسفه های مدیریت بازاریابی
5-1-2)دیدگاه های مختلف بازاریابی
6-1-2)هدف های نظام بازاریابی
7-1-2)اجزاء بازاریابی
8-1-2) عناصر استراتژی های بازاریابی
9-1-2)وظایف بازاریابی
2-2)آمیخته های بازاریابی
1-2-2) وظایف آمیخته های بازاریابی
2-2-2)انواع بازاریابی
3-2-2) بازاریابی خدمات
3-2) ارتباطات و ترویج
1-3-2) مقدمه
2-3-2) اهمیت ارتباطات بازاریابی
3-3-2) تعریف ترویج
4-3-2) هدف های ترویج
5-3-2) آمیخته ترویج
6-3-2)ایجاد آمیخته ترویج
7-3-2) مخاطبین هدف
8-3-2) انتخاب یك پیام
9-3-3) انتخاب رسانه
10-3-2)تعیین بودجه آمیخته ترویج
11-3-2) فرآیند  تأثیر گذاری بر روی مشتریان
12-3-2) تركیب بهینه آمیخته ترویج
13-3-2) شناخت ماهیت هر یك از ابزارهای ترویجی
14-3-2)عوامل موثر در تعیین تركیب عناصر ترویجی
15-3-2) روش های تبلیغات
17-3-2) آمیخته ترفیع و اهمیت مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی
18-3-2) اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی
19-3-2) ابزارهای نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی
20-3-2) بودجه ی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
21-3-2) مدل سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
4-2) رفتار مصرف کننده
1-4-2) تصمیم گیری خرید
2-4-2) فرآیند تصمیم گیری خرید
3-4-2) انواع تصمیم گیری مصرف کننده
4-4-2) انواع ریسک
5-4-2) فرآیند تصمیم گیری خریداران تجاری
6-4-2) فرآیند ارزیابی مصرف کننده
7-4-2) انگیزه های رفتار خریدار
5-2) شناسایی و هدف گیری مشتریان
1-5-2) مقدمه
2-5-2) مفهوم تقسیم بازار
3-5-2) هدف از تقسیم بازار
4-5-2) رابطه بین تقسین بازار و هزینه های آن
6-2) پیشینه تحقیق
1-6-2) پیشینه تحقیق در ایران
2-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از كشور
7-2) بررسی چهار چوب های نظری موجود
5-7-2) چهار چوب نظری تحقیق9
9
9
14
15
16
19
19
21
22
22
23
27
27
28
28
28
29
30
30
30
32
34
35
35
36
37
38
39
42
44
48
49
50
51
51
55
57
57
59
59
59
59
60
60

60

پایان نامه و مقاله

61
62
62
63
63
65
66
75فصل سوم: روش تحقیق مقدمه
1-3- مساله تحقیق
2-3- اهداف تحقیق
3-3- نوع روش تحقیق
4-3- جامعه آماری
5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
6-3- ابزار گردآوری اطلاعات
7-3- روایی و پایایی پرسشنامه
8-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
9-3- قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی تحقیق75
75
76
76
79
80
80
81
82
86فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه
1-4- آمارتوصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

2-4- آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، KS )

یک مطلب دیگر :

3-4- بررسی پایایی تحقیق
4-4- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی
5-4- رتبه بندی گزینه ها با استفاده از روش Topsis
6-4- جمع بندی88
88
91
92
94
102
112فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه
1-5- بحث در مورد یافته های تحقیق
2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضها یا سوالات پژوهش
3-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی
4-5- جمع بندی
منابع115
115
116
120
121
122

مقدمه
رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی[1] شایسته در بازار هدف عبارت است از: عرضه ی محصول مناسب، در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب  Dibb Wensley,2002; Kimuli, 2006;) Mason,2007;Ambler,2000). جهت نیل به این منظور استفاده از ابزارهای ارتباطات بازاریابی مناسب و اثر بخش نقش حیاتی در تحقق راهبرد (های) بازاریابی بنگاه ایفا می کند( Blattberg,et. Al,1989; 1995 Kustin, 2004;). وظیفه ی برقراری ارتباط موثر با مشتریان و جامعه ی هدف در یک بنگاه اقتصادی را واحد بازاریابی می باشد. مدل مناسب ارتباطات یکپارچگی بازاریابی با ترکیب معینی از عناصری مانند تبلیغات غیر شخصی، عوامل ارتقاٍ فروش، روابط عمومی و فروش حضوری، تمهیدی مناسب برای نیل به اهداف تبلیغاتی و بازاریابی بنگاه است(Kotlr, 2003:236; Blech, 2001:47) به بیان بهتر تغییر های تصمیم در قالب مدل های متفاوت ” ارتباطات یکپارچه بازاریابی ” چارچوبی فراهم می کنند که بنگاه وسیله ی ان ها برنامه هایی را برای فعالیت های ترفیعی خود در بازار توسعه دهد (Duncan, 2002) . بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای به کارگیری ابزارهای ارتباطات بازاریابی متصور است؛ یکی تصمیم گیری در خصوص جایگاه یابی محصولات و خدمات جدید در بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های ترفیعی موجود (Almquist, 2007; Ehrenberg Brand, 2000; Esopo). که در مورد اخیر به دنبال کاهش هزینه های ترفیع و افزایش اثر بخشی آن ها می باشیم.
بیان مسأله
در دنیای پر رقابت کنونی که در آن شرکت ها در بدست آوردن سهم بازار حداکثر تلاش را از خود نشان می دهند؛ استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطات  بازاریابی یک مزیت رقابتی برای شرکت ها به حساب می آید. از طرفی چنانچه این مسآله از سوی شرکت ها نادیده انگاشته شود، باعث اتلاف منابع وبه دنبال آن افزایش هزینه های بازاریابی می شود که در نهایت به ناکار آمدی در بدست دادن سهم بازار منتهی خواهد شد
با توجه به اینکه در شرکت های بیمه ای شاهد هزینه های بالای بازاریابی، اتلاف منابع، و ناکارآمدی در بدست آوردن سهم بازار مورد انتظارهستیم دلایلی بر وجود این مسآله داریم که در شرکت های بیمه ای ابزارهای ارتباطات  بازاریابی به در ستی شناسایی و رتبه بندی نشده و منجر به اتلاف منابع و افزایش هزینه ها گشته است و چنانچه این مسآله به موقع بررسی و رفع نگردد موجبات به خطر افتادن وضعیت رقابتی شرکت های بیمه ای را فراهم خواهد آورد.
لذا لازم می دانیم که ابزارهای ارتباطات بازاریابی را در شرکت های بیمه ای رتبه بندی کنیم تا از اتلاف منابع جلوگیری به عمل آوریم و به نبال کاهش هزینه ها باشیم.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
شناخت و رتبه بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی برای شرکت هایی  که می خواهد بقا، رشد و سود آوری داشته باشند امری ضروری است. چنانچه این امر توسط شرکت ها نادیده گرفته شود منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف منابع، از دست دادن سهم بازار و در نتیجه به خطر افتادن وضعیت رقابتی می شود.
با انجام این تحقیق می توان میزان اهمیت هر یک از عوامل ارتباطات بازاریابی را در شرکت های بیمه ای شناسایی کرده تا بتوان با هزینه کمتر مشتری بیشتری را جذب نمود و از اتلاف منابع و افزایش هزینه های بازاریابی جلوگیری به عمل آورد که نهایاً باعث بهبود وضعیت رقابتی شرکت های بیمه ای خواهد شد. بنابراین رتبه بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی از منظر رفتار مصرف کننده در شرکت های بیمه ای ضروری  به نظر می رسد.
گزاره های تحقیق:
پرسش های اصلی و فرعی
1-ابزارهای ارتباطات بازاریابی در شرکت های بیمه ای کدامند؟
2-رتبه بندی تاًثیر ابزارهای بازاریابی بر تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
1- آیا تبلیغات با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *