بازاریابی.. 19
هزینه ها 21
منافع. 22
گفتاردوم- ویژگی‌های برنامه ریزی.. 26
انواع برنامه ریزی.. 26
برنامه‌ریزی راهبردی.. 27
برنامه ریزی استراتژیك… 27
تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک… 28
برنامه ریزی استراتژیك چگونه انجام می‌شود؟. 29
مزایای برنامه ریزی استراتژیك… 29
ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک… 30
برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی.. 31
سطوح فرآیند برنامه ریزی استراتژیك  سازمانی.. 32
مدل های برنامه ریزی استراتژی.. 33
مدل میتنزبرگ… 33
مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) 33
مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34
مدل پروتر. 36
مدل SWOT.. 37
مدل CMS.. 39
مدل برایسون. 40
مدل فرآیند استراتژیک… 45
مدل کارت امتیازی موزون BSC.. 45
دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان. 45
عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت… 46
فرآیند برنامه ریزی استراتژیك… 48
بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز. 51
چشم انداز: 51
ماموریت: 51
طرح كلی برنامه ریزی استراتژیك.. 52
فرآیند برنامه ریزی استراتژیك.. 52
ابزار ها و رویكردهای برنامه ریزی استراتژیك.. 52
تحلیل موقعیت.. 52
اهداف موضوعات و هدف.. 52
گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی.. 52
– بازاریابی شبكه‌ای.. 52
– بازاریابی هدفمند. 53
ترویج تاکتیک… 53
استراتژی بازاریابی.. 59
گفتارچهارم-استراتژی بازاریابی خدمات بیمه. 65
بازاریابی ‌ارتباطات ‌ 65
تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی ‌ 65
استفاده ‌از ‌تبلیغات ‌ 66
حضور ‌نمایشگاهی ‌ 66
خرید ‌آدرس‌ها 66
دو انتخاب، پیش رو. 70
فهمیدن و استاد شدن در این مهارت:. 73
آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟. 74
دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75
چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟. 77
تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه است؟. 78
برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80
بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81
برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83
– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس… 93
گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه. 111
آمیزه بازاریابی.. 113
آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی ‌ 119
ایجاد ‌تمایز ‌ 120
فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120
نرم‌افزارها 120
‌جستجو در ‌اینترنت… 120
تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی.. 120
زمان ایجاد اعتماد مشتری.. 122
قدرت درحال افزایش مشتریان. 122
تركیب عناصر بازاریابی.. 124
الف) محصول را می توان بدین گونه تعریف كرد: 124
ب) قیمت: 125
ج) توزیع (مكان): 126
د) ترفیع (ترویج و گسترش): 128
پست مستقیم، همیشه در نقطه هدف… 130

پایان نامه و مقاله

گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملكرد سازمانها درسیستم الكترونیكی.. 131
سازمانهای كوچك و متوسط و تجارت الكترونیكی:. 135
مدلهای ورود سازمانهای كوچك و متوسط به تجارت الكترونیكی.. 136
ارائه مدلی برای ارزیابی عملكرد سازمانهای كوچك و متوسط در ورود به تجارت الكترونیكی:. 137
2-مدل پیشنهادی.. 139
-تشریح اجزاء مدل پیشنهادی:. 140
3- عوامل سازمانی:. 142
4- سیستم های بین سازمانی:. 142
تعیین اعتبار مدل پیشنهادی.. 144
تاثیر آمادگی الكترونیكی بر شاخصهای مالی عملكرد. 144
گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 149
الف)پیشینه داخلی: 149
ب) پیشینه خارجی.. 150
جدول چهارچوب نظری.. 152
نتیجه گیری.. 154
فصل سوم. 155
روش کار. 155
مقدمه. 156
-جامعه و نمونه آماری.. 156
نمونه های تحقیق.. 156
متغیرها و چارچوب نظری تحقیق.. 157
فرضیه های تحقیق.. 158
فرضیات… 158
ابزار گردآوری اطلاعات… 159
روش تحقیق.. 159
روایی: 159
قابلیت اعتماد پرسشنامه. 160
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 160

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم. 161
تجزیه و تحلیل یافته ها 161
مقدمه. 162
تبیین نظری و فرضیه ها:. 163
رضایت مشتری.. 167
عملکرد و رضایت… 169
الف)اطلاعات توصیفی پژوهش… 169
فصل پنجم. 179
بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات… 179
انعطاف پذیری در نحوة پرداخت حق بیمه: 183
افزایش سرمایة اصلی بیمة عمر (سرمایة فوت): 183
تعدیل سرمایة اندوخته بیمة عمر: 184
كاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184
مزیت ویژه در پرداخت سرمایة فوت و اندوختة بیمه نامه: 184
پوشش بیمه تكمیلی ناشی از حادثه: 184
معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از كار افتادگی: 185
بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185
سرمایه گذاری مناسب: 185
دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185
دریافت وام: 186
ضمانت سودآوری: 186
میزان مشاركت مشتری  در سرمایه گذاری های شركت بیمة كارآفرین : 186
مطمئن، بدون ریسك و معاف از مالیات: 187
بیمة مستمری و بازنشستگی: 187
پشتوانة و اعتبار مالی شركت بیمة كارآفرین: 187
نتیجه گیری.. 189
پیشنهادات… 192
منابع. 194
چکیده
میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای  دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.
برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان و به طور خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماری،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است  .که تعداد 45نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.
ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.
در این تحقیق بررسی 5فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیزنشان داد كه بین تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در یك جمع بندی می توان گفت كه انتخاب متغیر استراتژی،درسطح سنجش ترتیبی و بالاتر) دارای رابطه با بازاریابی بیمه توسعه می باشند و این نتیجه نشان می دهد كه انتخاب مولفه های “راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه”با بازار یابی بیمه توسعه با توجه به مبانی نظری درست صورت گرفته است و جریانی همسورا دنبال می کنند.
کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات
1-مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *