چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک…… 36
آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟…………. 37
دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر………. 39
فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها …….40
بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید……………………………………. 41
جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک………………………………………. 42
خلاقیت استراتژیک………………………………….. 43
انواع تفکر و متفکران………………………………….. 46
تفکر خلاقانه و آنالیزگرا…………………………………..48
خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد……………………. 51
تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک…………………………. 51
راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند………………………………….. 55
تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21……… 56
تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی……………………………………. 57
مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن……………………. 58
فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی…………………….. 59
رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی…… 59

پایان نامه و مقاله

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی…………….. 61
خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی…………………………………… 61
ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی……………………………………. 62
نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک……………………………. 63
فرهنگ و مكاتب فرهنگی مدیریت استراتژیك………………………………….. 64
ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار……………………………. 67
فرهنگ سازمانی و تفكر استراتژیك………………………………….. 68
تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی………………………………….. 69
ساخت فرهنگی كه مشوق تفكر استراتژیك باشد………………………….. 69
بخش دوم: مزیت رقابتی……………………………………. 71
مقدمه………………………………….. 71
مزیت رقابتی و منشأ آن……………………………………. 72
انواع مزیت رقابتی……………………………………. 80
جایگاه و مدل رقابتی…………………………………… 87
اساس ماهیت رقابت………………………………….. 88
منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟…………….. 89
کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی………………….. 91
مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی…………………………. 92
روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی………..98
روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی………………………….. 99

یک مطلب دیگر :

الف:رویکرد زنجیره ارزش………………………………….. 99
ب)رویکرد وظیفه ای………………………………….. 99
دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی………. 100
کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده…………………….. 106
بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی……………………………………. 108
مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری…………… 111
بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی…………………. 114
مقدمه…………………………………… 114
چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی……………………………………. 114
فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی…………… 114
تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی……………………………………. 115
بخش چهارم: پیشینه تحقیق……………………………………. 115
الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………… 115
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………115
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق……………………………………. 118
جامعه و نمونه آماری……………………………………. 119
ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………….. 119
مقیاسهای پرسشنامه…………………………………… 122
روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………….. 122
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………. 124
بررسی نرمال بودن داده ها………………………………….. 124
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
مقدمه…………………………………… 127
بخش اول………………………………….. 128
توصیف آماری سؤالات پرسشنامه………………………………….. 128
بخش دوم………………………………….. 133
تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق)……. 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه…………………………………… 199
بحث و نتیجه گیری……………………………………. 199
پیشنهادها …………………………………..201

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *