واحد گرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت دولتی

 

گرایش مالی

 

عنوان:

 

بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

 

استاد راهنما:

 

دکتر عظیم اصلانی

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمد حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1- مقدمه                                                                                                               2
1.2- بیان مساله                                                                                                          3
1.3- اهمیت وضرورت مساله                                                                                      5
1.4 – اهداف پژوهش                                                                                                   7
1.4.1-هدف کلی                                                                                                        7
1.4.2-اهداف جزیی                                                                                                    7
1.5- سوال های پژوهشی                                                                                               8
1.6- تعاریف واژه                                                                                                       8
1.6.1- تعریف نظری متغیره                                                                                           8
1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                                       11
1.7- چهارچوب تحقیق                                                                                               12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2.1- مقدمه                                                                                                             15
2.2- فاهیم بودجه                                                                                                      16
2.3- تعاریف بودجه                                                                                                   17
2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی                                                                                       17
2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی                                                                        17
2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی                                                                  18
2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی                                                                18
2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه                                                                                     19
2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه                                                                                19
2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه                                                                              20
2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی                                                                                   21
2.8- وظایف بودجه ریزی                                                                                                 22
2.9- روش های پیش بینی درآمد                                                                                    22
2.10- روشهای برآورد هزینه                                                                                         23
2.10.1- بودجه سنتی                                                                                                  23
2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی)                                                                          23
2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای                                                                                       24
2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی                                                           24
2.10.5- بودجه بندی بر مبنای صفر                                                                                25
2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای                                                                     26
2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف                                                               27
2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی                                                                                27
2.11- بودجه ریزی عملیاتی                                                                                          28
2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی                                                                                 29
2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی                                                                           30
2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی                                                                                      31
2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی                                                                                34
2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی                                                                                   37
2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی                                                                          38
2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی                                                                                         40
2.15- تحولات نظام بودجه ریزی                                                                                    41
2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین                                                                               44
2.17- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی                                                       48
2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                                          54
2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران                                                                   56
2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                              58
2.19- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران:                                                                61
2.20- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                           67
2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان                   70
2.21.2- عوامل محیطی                                                                                                        70
2.21.2- عوامل اجرائی                                                                                                            73
2.21.3- عوامل کنترلی                                                                                                             80
2.22- مدل مفهومی                                                                                                                  82
2.23- تحقیقات گذشته                                                                                                            82
2.23.1-تحقیقات انجام شده در داخل كشور                                                                        82
2.23.2- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور                                                                   85
فصل سوم: مواد و روش ها
3.1- مقدمه                                                                                                                              88
3.2- روش پژوهش                                                                                                                 88
3.3- جامعه پژوهش                                                                                                                   89
3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن                                                                                 89
3.5-روش نمونه گیری                                                                                                               89
3.6- روش اجرا                                                                                                                    91
3.7-روش جمع آوری داده ها                                                                                                91
3.7.1- مطالعات کتابخانه                                                                                                       91
3.7.2- استفاده از پرسشنامه                                                                                            91
3.8- پرسشنامه                                                                                                                       92
3.9- روایی و پایائی پرسشنامه                                                                                        92
3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 93
3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری                                                                                   93
3.10.2- روشهای آماری                                                                                               94
3.11- محدودیت های تحقیق                                                                                        94
فصل چهارم: نتایج
4.1- مقدمه                                                                                                                      95
4.2- اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری                                                                   95
4.3- بررسی سوالات پژوهشی                                                                                      100
4.3.1- سوال پژوهشی شماره 1                                                                                     100
4.3.2- سوال پژوهشی شماره 2                                                                                     102
4.3.3- سوال پژوهشی شماره 3                                                                                     104

پایان نامه

4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4                                                                                     106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5.1- مقدمه                                                                                                                        116
5.2- نتایج و بحث درمورد نتایج                                                                                117
5.3- نتیجه گیری                                                                                                            119
5.4- پیشنهادها                                                                                                        121
5.4.1- پیشنهاد های کاربردی                                                                                       121
5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی                                                                                      123
پیوست ها……………………………………………………………………………………………… 128
فهرست منابع………………………………………………………………………………………….. 124
چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………
چکیده:
نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی بعنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان محسوب می شود. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
بودجه ریزی عملیاتی از سال 1970 در دولت های ایالتی ایالات متحد به عنوان نوآوری و ابداع به منظور تحول در نظام بودجه بندی آغاز شد و پیرو آن کشورهای دیگر نیز به

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با موضوع پردازش اطلاعات

 تدریج این نظام بودجه بندی را برگزیدند. در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی بر این نظر توافق دارند که بودجه ریزی عملیاتی، نوعی سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی است که بر رابطه بین بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. این نظام حول دو محور “ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی” و “ارتباط بین بودجه و نتایج” می چرخد که در چارچوب آن، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص با عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند (قدیم پور،1388).

در کشور ما، مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادی به عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش دولتی در این میان نقش بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای تحقق اهداف سازمانی و دولتی بر عهده دارند و در راستای عملکرد خود باید در برابر مردم و نمایندگان آنان، پاسخگو باشند(باباجانی،1387). لازمه این پاسخگوئی استفاده از ابزارهایی می باشد که کارایی عملیات دستگاه های دولتی را بالا برده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف شده گردد. از مهمترین ابزارهایی که می تواند مدیران را در این بخش یاری نماید استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نتیجه گرا است که سعی در ایجاد پیوند میان منابع مصرف شده به نتایج حاصله مطلوب دارد(اسعدی،1386).
1-2- بیان مسئله
نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز نسبتاً وسیعی به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که درآن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و قابل درک است نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند(حسن آبادی،1387).
بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای است که درآن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می شود (عباسی،1387، ص48).
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی است و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درباره تخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم گیران باید به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).
 
بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاههای دولتی است( GAO ،2003). از آنجایی که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385، ص2).
با وجود اهمیت نقش مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی و با توجه به تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن برخی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و استفاده از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها قرار گرفت.
موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاههای دولتی می باشد که این تحقیق در صدد پاسخ به سوالات زیر است :
آیا عوامل محیطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟
آیا عوامل اجرایی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟
آیا عوامل كنترلی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد؟
اولویت عوامل فوق چگونه است؟
1-3- اهمیت و ضرورت مسئله
دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است (سعیدی، 1385).
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).
توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).
بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان کرد :
1- اثرهزینه های عمومی چیست؟
2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام است؟

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *