2-4-5 بازارگردی 19
2-4-6 بازارسنجی.. 19
2-4-7 بازارداری.. 20
2-4-8 بازارگرمی.. 21
2-4-9 بازارگردانی 21
2-4-10 بازاریابی.. 21
2-5 نقش اطلاعات بازاریابی.. 22
2-6 شبکه فرصت بازار یا محصول 23
2-6-1 راهبرد نفوذ در بازار. 24
2-6-2 راهبرد توسعه بازار. 24
2-6-3 راهبرد توسعه محصول 24
2-6-4 راهبرد متنوع (کالاهای جدید در بازارهای جدید) 25
2-6-5 مدیریت بازاریابی خدمات.. 25
2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی.. 25
2-7-1 محصول (خدمت). 25
2-7-2 قیمت.. 26
2-7-3 توزیع یا مکان. 27
2-7-4 ترفیع. 28
2-8 چهار C. 29
2-9 کانالهای اصلی توزیع. 29
2-9-1 توزیع محصولات مصرفی.. 30
2-9-2 توزیع محصولات صنعتی.. 30

پایان نامه و مقاله

2-10 فروش… 32
2-11 تاریخچه بیمه های بازرگانی.. 33
2-11-1 مقدمه. 33
2-12 تاریخچه بیمه. 33
2-13 تاریخچه بیمه در ایران. 34
2-15 بیمه های بازرگانی.. 37
2-16 تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص… 41
2-17 بیمه های عمر و زندگی.. 42
2-18 فایده عملی بیمه عمر. 44
2-19 شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز. 45
2-20 پیشینه تحقیق. 46
2-20-1 مقدمه. 46
2-21 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 46
2-22 تحقیقات انجام شده درداخل کشور. 47
فصل سوم. 50
روش اجرای تحقیق مواد و روشها 50
مقدمه. 51
3-1 روش تحقیق. 52
3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 52
3-4 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 52
3-5 تحلیل عاملی تاییدی.. 58
3-6 شاخص برازندگی مناسب.. 59
– تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق. 59
3-7 تحلیل عاملی تاییدی متغیرها 64
3-7 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 53
3-8   برآورد حجم نمونه. 54
3-9 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 55
3-9-1 روایی.. 55

یک مطلب دیگر :

3-9-2 پایایی.. 55
3- 10 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 57
فصل چهارم. 60
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 60
4-1 مقدمه. 61
4-2- یافته های توصیفی.. 61
فصل پنجم. 73
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 73
5-1مقدمه. 74
5-2 نتایج آمار توصیفی.. 74
5-2-5 توصیف متغیر تبلیغات.. 75
5-2-6 توصیف متغیر آموزش کارکنان و نمایندگان فروش… 75
5-2-7 توصیف متغیر فروش حضوری.. 75
5-2-8 توصیف متغیر کیفیت خدمات بیمه. 75
5-3 نتایج آمار استنباطی.. 75
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول 75
5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم 76
5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم 76
5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم 76
5-3-5نتایج تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی.. 77
5-4 مقایسه نتایج با نتایج قبلی.. 77
5-5 پیشنهادات کاربردی.. 78
5-7 محدودیت های تحقیق. 79
5-6 پیشنهادات آتی.. 79
منابع فارسی.. 81
منابع لاتین.. 82
ضمائم. 82
پیوست الف- پرسشنامه. 82
پیوست ب- خروجی SPSS. 82
پیوست ج- خروجی ضریب آلفای کرونباخ. 82
پیوست د- جدول مورگان. 82
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی می پردازد. فروشندگان به منظور فروش بیمه ها، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثر بخش هستند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تبلیغات، آموزش، فروش حضوری و کیفیت خدمات بیمه ای و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در بر گیرنده کارکنان و نمایندگان فروش شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بوده که طبق فرمول کوکران تعداد 144 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. بر اساس نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده، همچنین طبق آزمون T تک نمونه ای تمام فرضیه های تحقیق تایید شده اند.لذا متغیرها ارتباط معنی داری با فروش دارند. تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی نیز نشان داده که از میان چهار عامل موثر مذکور کیفیت خدمات بیمه ای در افزایش فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بیشترین تاثیر و تبلیغات، آموزش و فروش حضوری در اولویت های بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش کیفیت خدمات بیمه ای و استفاده از تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده باعث افزایش فروش بیمه های زندگانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی در استان اردبیل خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه های زندگی، کیفیت خدمات بیمه ای، فروش
1-1 مقدمه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *