2-1-2 نظریه رفتار رهبری
3-1-2 نظریه اقتضائی
4-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین
5-1-2 سابقه رهبری تحول آفرین
6-1-2  رهبری مراوده ای و رهبری تحول‌آفرین (دو رویکرد متفاوت)
7-1-2 رویکردهای رهبری تحول آفرین
1-7-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین برنز(1978)
2-7-1-2  نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (1985)
3-7-1-2   نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا (1990)
4-7-1-2    نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن
5-7-1-2    نظریه رهبری تحول آفرین باس (1999-1985)
6-7-1-2    شاخصهای رهبری چند عاملی از دیدگاه بس و آوولیو
2-2  رفتار شهروندی سازمانی
1-2-2 طبقه‌بندی ابعاد چندگانه رفتار شهروندی سازمانی یا OCB
2-2-2  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
3-2-2 حیطه های رفتار شهروندی
4-2-2  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
5-2-2 عواملی كه شهروندی كاركنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند
1- رضایت شغلی
2- رهبری تحول آفرین
3- درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب
4- حمایت سازمانی
5- تحقق قراردادهای روانشناختی، عدالت سازمانی و اعتماد
6 )خصوصیات و خصلت‌های شخصی كاركنان
5-2-2 سیاست و اقدامات سازمانی كه رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند
1)  استخدام و جذب
2) آموزش و توسعه
3)ارزیابی عملكرد و جبران پرداخت
6-2-2 سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند
7-2-2 عوامل كلیدی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یا OCB
1) فرهنگ سازمانی
2)  شخصیت و وضعیت روحی
8-2-2 تعادل رهبری و فرهنگ سازمانی
9-2-2 متغییرهای پیش‌بینی كننده رفتار شهروندی سازمانی
1- رضایت شغلی و تعهد سازمانی
2- رهبران سازمانی
3- ادراك انصاف یا عدالت
4- ادراك نقش
5- شخصیت
10-2-2 نظارت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی
11-2-2 علل وعوامل شكست و ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی
12-2-2 ترتیب شاخص­های شناسایی شده در ایجاد رفتار شهروندی كاركنان
1)فداكاری
2) مشاركت (حمایتی،وظیفه­ای،مدنی،اجتماعی )
3) تحمل پذیری (جوانمردی)
4) توجه
5) وفاداری
6)- وظیفه­شناسی
3-2 پیشینه پژوهش
4-2 نتیجه گیری
5-2 چارچوب مفهومی تحقیق

27
27
28
29
31
31
32
33
35
35
36
37

پایان نامه و مقاله

38
39
45
47
50
51
53
56
56
57
57
58
58
59
60
60
61
62
63
64
65
65
66
67
67
67
67
68

یک مطلب دیگر :

68
68
70
70
70
71
71
72
72

72
73
76
77

فصل سوم

 

1-3 مقدمه
2-3  روش تحقیق
3-3  جامعه آماری، نمونه آماری و روشهای نمونه گیری
4-3 روش گردآوری  داده ها
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
80
81
82
83
87

فصل چهارم

 

1-4 مقدمه
2-4 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی
جنسیت
وضعیت تاهل
سطح تحصیلات
سابقه کار
رشته تحصیلی
سن
وضعیت استخدامی
3-4 تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های  تحقیق
الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین
ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی
4-4 تحلیل استنباطی داده های تحقیق
90
90
90
91
92
93
94
95
97
98
98
103
112

فصل پنجم

 

1-5 مقدمه
2-5 تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش
1-2-5 اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین
2-2-5 – تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی
3-5 تحلیل نتایج
4-5 پیشنهاد های پژوهشی:
5-5 محدودیتهای محقق:
127
128
129
130
134
141
142

1-1 مقدمه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *