2-2-6-5-مفهوم‌پردازی هاجست از جو سازمانی…………………………… 47
2-2-6-5-مفهوم‌پردازی ویزبورد از جو سازمانی…………………………… 48
2-2-6-6-مفهوم‌پردازی تاجی‌یوری از جو سازمانی…………………………… 50
2-2-6-7-مدل مفهومی………………………………….51
ب: استرس شغلی…………………………… 52
2-3-مقدمه………………………….. 52
نشانه‌های استرس……………………………. 56
2-3-1-منابع استرس شغلی…………………………… 58
2-3-2-پی‌آمدهای ناشی از استرس شغلی…………………………… 59
ج: خلاقیت……………………………. 61
2-4-خلاقیت……………………………. 61
2-4-1-تعریف خلاقیت……………………………. 62
تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی…………………………… 62
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی…………………………… 63
2-4-2-منشأ خلاقیت……………………………. 64
2-4-3-مدل‌های فرآیند خلاقیت…………………………. 68
2-4-3-1-مدل والاس…………………………. 69
2-4-3-2-مدل روسمن………………………….69
2-4-3-3-مدل اسبورن…………………………. 70
2-4-3-4-مدل آمابیل…………………………. 70
2-4-3-5-مدل پلسک…………………………. 71
2-4-5-عوامل مؤثر بر خلاقیت…………………………. 72
2-4-6-نوآوری…………………………… 80
بخش دوم: پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده داخلی)………….. 81
بخش سوم: پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی)…………. 86
فصل سوم: روش ‌تحقیق
مقدمه………………………….. 95
3-1-مدل مفهومی…………………………… 95

پایان نامه و مقاله

3-2- روش تحقیق…………………………… 97
شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق محقق ساخته بر اساس نظریه هالپین و کرافت (1962).. 52
3-3-جامعه آماری…………………………… 98
3-4-حجم نمونه………………………….. 98
3-5- روش نمونه‌گیری…………………………… 98
3-6-ابزار جمع آوری داده ها ………………………….99
3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای…………………………… 101
3-7- تعیین روایی تحقیق…………………………… 102
3-8- پایایی تحقیق…………………………… 102
3-9-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها……………..105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه………………………….. 107
4-2-تجزیه و تحلیل‌های توصیفی…………………………… 108
4-2-1-مطالعات جمعیت‌شناختی نمونه مورد مطالعه…….. 108
4-2-1-1-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت………… 108
4-2-1-2-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن……………. 109
4-2-1-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات………. 110
4-1-2-4-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار…………… 111
4-1-2-5-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به رشته تحصیلی……………. 112
4-1-2-6-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به سمت سازمانی…………….. 113

یک مطلب دیگر :

4-2)توصیف متغیرهای تحقیق…………………………. 114
4-2-1)جو سازمانی…………………………. 114
4-2-2)روحیه گروهی…………………………. 115
4-2-3)بازدارندگی(مزاحمت)…………………………. 116
4-2-3)بازدارندگی(مزاحمت)………………………….116
4-2-4) صمیمیت…………………………. 117
4-2-5) بی‌علاقگی…………………………. 118
4-2-6) فاصله‌گیری…………………………. 119
4-2-7) مراعات(ملاحظه‌گری)…………………………. 120
4-2-8) نفوذپذیری…………………………. 121
4-2-9) کارمداری (تأکید بر تولید)………………………….122
تجزیه و تحلیل استنباطی…………………………… 123
4-3-آزمون فرضیات……………………………. 123
4-3-1-بررسی پایایی تحقیق…………………………… 124
آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق…………… 124
4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای عوامل جو سازمانی (روحیه گروهی، بازدارندگی(مزاحمت)، صمیمیت، بی‌علاقه‌گی، فاصله‌گیری، مراعات(ملاحظه‌گری)، نفوذپذیری، کارمداری(تأکید بر تولید))، استرس شغلی و خلاقیت……… 125
4-3-3- آزمون فرضیه اصلی1: آزمون مربوط به وجود همبستگی بین جو سازمانی و استرس شغلی….. 126
4-3-4- آزمون فرضیه فرعی(1-1): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین روحیه گروهی و استرس شغلی…….128
4-3-5- آزمون فرضیه فرعی(1-2): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین بازدارندگی(مزاحمت) و استرس شغلی…… 130
4-3-6- آزمون فرضیه اصلی(1-3): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین متغیر صمیمیت و استرس شغلی ……132
4-3-7- آزمون فرضیه فرعی(1-4): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین بی‌علاقه‌گی و استرس شغلی…… 134
4-3-8- آزمون فرضیه فرعی(1-5): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین فاصله‌گیری و استرس شغلی……. 136
4-3-9- آزمون فرضیه فرعی(1-6): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین مراعات(ملاحظه‌گری) و استرس شغلی…….138
4-3-10- آزمون فرضیه فرعی(1-7): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین نفوذپذیری و استرس شغلی…….. 140
4-3-11- آزمون فرضیه فرعی(1-8): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین کارمداری(تأکید بر تولید) و استرس شغلی……142
4-3-12- آزمون فرضیه فرعی(1-9): آزمون مربوط به وجود رابطه بین جنسیت و استرس شغلی……… 144
4-3-13- آزمون فرضیه اصلی2: آزمون مربوط به وجود همبستگی بین جو سازمانی و خلاقیت………. 145
4-3-14- آزمون فرضیه فرعی(2-1): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین روحیه گروهی و خلاقیت……. 147
4-3-16- آزمون فرضیه فرعی(2-3): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین متغیر صمیمیت و خلاقیت……. 151
4-3-17- آزمون فرضیه فرعی(2-4): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین بی‌علاقه‌گی و خلاقیت……… 153
4-3-18- آزمون فرضیه فرعی(2-5): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین فاصله‌گیری و خلاقیت……… 155
4-3-19- آزمون فرضیه (2-6): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین مراعات(ملاحظه‌گری) و خلاقیت…….. 157
4-3-20- آزمون فرضیه فرعی(2-7): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین نفوذپذیری و خلاقیت…….. 159
4-3-21- آزمون فرضیه فرعی(2-8): آزمون مربوط به وجود همبستگی بین کارمداری(تأکید بر تولید) و خلاقیت…..161
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1-مقدمه………………………….. 165
5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله………………………….. 165
5-3- بحث و نتیجه‌گیری…………………………… 169
5-4) ارائه پیشنهادات……………………………. 179
5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق…………. 188

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *