2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن. 34
2-5-4- سیستم مدیریت هزینه. 35
2-5-5-استراتژی مدیریت هزینه. 36
2-6- قابلیت های بازاریابی. 37
2-7- عملکرد سازمان. 42
2-8- پیشینه تحقیق. 51
فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها 55
3-1- مقدمه: 56
3-2- روش تحقیق: 56
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 56
3-4- روش جمع آوری داده ها 57
3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 57

پایان نامه و مقاله

3 -6- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 58
1-6-3   – روایی پرسشنامه….59
3-6-2- پایایی پرسشنامه….60
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 58
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق. 63
4-1- مقدمه. 64
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 64
4-5- تحلیل عاملی تائیدی.. 71
4-6- بررسی مدل تحقیق. 78
4-6-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 78

یک مطلب دیگر :

4- 6-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 80
4-6-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق….. 81
4-6-4- نتایج تحلیل مسیر. 82
4-7- آزمون فرضیه های تحقیق. 84
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 86
5-1 – مقدمه. 87
5-2 – نتیجه گیری.. 87
5-2-1 – نتایج آمار توصیفی.. 87
5-2-2 – نتایج آمار استنباطی.. 88
5-2- 3- ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق. 90
5-3- محدودیت های تحقیق. 91
5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 91
منابع. 92
ضمایم. 103

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *