۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ……………………. ۶۶
۲-۶-۵- پذیرش کارمندان……………………. ۶۷
۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ……………………. ۶۸
۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱……۶۹
۲-۸- مدل پذیرش فناوری……………………. ۷۲
۲-۹- مدل پذیرش فناوری ……………………. ۷۳
۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری…… ۷۵
۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی……………………. ۷۶
۲-۱۰-۲- اثبات نتایج……………………. ۷۷
۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری……………………. ۷۹
۲-۱۰-۴- جنسیت……………………. ۸۱
۲-۱۰-۵- تجربه……………………. ۸۳
۲-۱۰-۶- فرهنگ……………………. ۸۴
۲-۱۱- رضایت‌مندی……………………. ۸۵
۲-۱۲- قصد استفاده از فناوری……………………. ۸۶

پایان نامه

۲-۱۴- مدل تحقیق……………………. ۸۷
فصل سوم: روش تحقیق……………………. ۸۹
۳-۱- روش تحقیق……………………. ۹۰
۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات……………………. ۹۰
۳-۳- طراحی مطالعه……………………. ۹۰
۳-۴- طراحی نمونه……………………. ۹۱
۳-۵- گردآوری اطلاعات……………………. ۹۳
۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ……………………. ۹۳
۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق……………………. ۹۵
۳-۸- جامعه‌ی آماری……………………. ۹۵

یک مطلب دیگر :

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه …….. ۹۵
۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها……۹۶
۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ……………۹۸
فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق…… ۹۹
۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ……………………. ۱۰۰
۴-۲- مشاهدات توصیفی……………………. ۱۰۰
۴-۳- روایی و پایایی……………………. ۱۰۲
۴-۳-۱- روایی ……………………. ۱۰۲
۴-۳-۲- پایایی……………………. ۱۰۴
۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق……………… ۱۰۶
۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند…….۱۰۶
۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند ……. ۱۰۸
۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری… ۱۱۰
۴-۴-۴- بررسی آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲……………………. ۱۱۱
۴-۵- بررسی گزاره‌های پژوهش……………………. ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات………… ۱۱۳
۵-۱- مقدمه……………………. ۱۱۴
۵-۲- مباحثه ……………………. ۱۱۴
۵-۲-۱- فناوری‌های جدید……………………. ۱۱۴
۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری……………………. ۱۱۸
۵-۲-۳- ارتباط شغلی……………………. ۱۲۱
۵-۲-۴- قابلیت شرح نتایج……………………. ۱۲۱
۵-۲-۵- نگرانی استفاده از فناوری……………………. ۱۲۲
۵-۲-۶- فرهنگ ……………………. ۱۲۳
۵-۲-۷- جنسیت……………………. ۱۲۳
۵-۲-۸ تجربه……………………. ۱۲۵
۵-۳- نتیجه‌گیری……………………. ۱۲۷
۵-۴- محدودیت‌ها……………………. ۱۳۱
۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی………… ۱۳۳
منابع و مآخذ……………………. ۱۳۵
پیوست‌ها……………………. ۱۴۰
پیوست ۱: پرسش‌نامه……………………. ۱۴۰

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *