2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29
2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30
2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33
2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34
2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36
2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38
2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39
2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41
2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42
2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43
2-2-18- راهكارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44
2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44
2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48
2-3-1-مقدمه………………………… 48
2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48
2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49
2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49
2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50
2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50
2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

پایان نامه و مقاله

2-3-8- ویژگیهای یك گزارش پاسخگویی…………………………. 52
2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52
2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53
2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54
2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54
2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54
2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55
2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56
2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58
2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58
2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60
2-4-1-مقدمه………………………… 60
2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61
2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62
2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشكی در ایران………………………… 64
2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65
2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66
2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73
2-5-1-مقدمه……………………….. 73

یک مطلب دیگر :

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73
2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73
2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78
فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79
3-1- مقدمه………………………… 80
3-2- روش تحقیق…………………………. 80
3-3- جامعه آماری…………………………. 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81
3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85
4-1 مقدمه………………………… 86
4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92
4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92
۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93
4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100
۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100
4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102
فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103
5-1- مقدمه………………………… 104
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………… 104
5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105
5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106
5-5- بحث و مقایسه………………………… 107
5-6- مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109
5-7- پیشنهادات و كاربردهای مدیریتی…………………………. 110
5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113
5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113
منابع و مأخذ…………………………. 115
پیوست…………………………… 119

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *