2-3-6- افراد. 16
2-3-7- فرایند. 17
2-3-8- توزیع. 17
2-4- ضعف های بیمه از نقطه نظر بازاریابی.. 18
2-5- اهداف تبلیغات بازرگانی.. 21
2-6- ابزار های تبلیغات بازرگانی.. 22
2-6-1- آگهی دیواری و توزیعی.. 23
2-6-2- آگهی پستی.. 23
2-6-3- بروشور و کاتالوگ… 23
2-6-4- آگهی مطبوعاتی.. 23
2-6-5- آگهی رادیویی.. 23
2-6-6- آگهی های تلویزیونی.. 23
2-6-7- آگهی در سینما 24
2-6-8- پوستر. 24
2-6-9- تبلیغات جاده ای.. 24
2-6-10- مکان های عمومی.. 24
2-6-11- وسایل نقلیه عمومی.. 24
2-6-12- موسسه ها و تاسیسات عام المنفعه. 25
2-6-13- جشن ها و مناسبت ها 25
2-6-14- نمایشگاه 25
2-6-15- استفاده از افراد متشخص برای تبلیغ. 25
2-6- 16- هدایا و جوایز. 25
2-6-17- آگهی در سایت های اینترنتی.. 26
2-7- مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی.. 26
2-8- مدل آیدا 32
2-8-1- جلب توجه. 33
2-8-2- ایجاد علاقه. 33
2-8-3- تحریک تمایل.. 34
2-8-4- سوق دادن به خرید. 34
2-9- تاریخچه بیمه. 35
2-9-1- بیمه پارسیان. 35

پایان نامه و مقاله

2-10- انواع بیمه. 36
2-10-1- تقسیم بندی انواع بیمه. 37
2-10-1-1- بیمه های اجتماعی.. 37
2-10-1-2- بیمه های تعاونی.. 37
2-10-1-3- بیمه های بازرگانی.. 37
2-10-2- بیمه اتومبیل.. 37
2-11- پیشینه تحقیق.. 38
2-11-1- مطالعات داخلی.. 38
2-11-2- مطالعات خارجی.. 41
فصل سوم. روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 43
3-2- روش تحقیق.. 44
3-3- جامعه آماری.. 45
3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 45
3-5- قلمرو پژوهش… 46
3-5-1- قلمروزمانی.. 46
3-5-2- قلمرو مکانی.. 46
3-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش… 46
3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها 46

یک مطلب دیگر :

3-6-1- مبانی نظری پرسشنامه. 47
3-7 – مقیاسهای اندازه گیری نگرشها 48
3-7-1- طیف لیکرت… 49
3-8- پایایی و روایی پرسشنامه. 49
3-8-1- روایی یا اعتبار ابزار پژوهش… 50
3-8-1-1- اعتبار محتوی پژوهش… 50
3-8-1-2- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش… 50
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52
3-10- چارچوب نظری.. 52
3-11- خلاصه فصل.. 54
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 55
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 57
4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 57
4-2-2- وضعیت تاهل پاسخگویان. 58
4-2-3- سن پاسخگویان. 59
4-2-4- میزان تحصیلات پاسخگویان. 60
4-2-5- تعداد دفعات خرید پاسخگویان. 61
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 62
4-3-1- توصیف متغیر آگاهی.. 62
4-3-2- توصیف متغیر علاقه. 63
4-3-3 توصیف متغیر تمایل.. 64
4-3-4- توصیف متغیر اقدام به خرید. 65
4-3-5- توصیف متغیر تبلیغات تلویزیونی.. 66
4-3-6- توصیف متغیر تبلیغات رادیوئی.. 67
4-3-7- توصیف متغیر تبلیغات جاده ای.. 68
4-3-8- توصیف متغیر تبلیغات روزنامه و مجله. 69
4-3-9- توصیف متغیر تبلیغات اینترنت… 70
4-5- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 71
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 72
4-6-1- فرضیه‌ 1: تبلیغات تلویزیونی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 72
4-6-2- فرضیه 2: تبلیغات رادیویی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 73
4-6-3- فرضیه3: تبلیغات جاده ای بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 74
4-6-4- فرضیه 4: روزنامه و مجلات بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 75
4-6-5- فرضیه فرعی5: تبلیغات اینترنتی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 76
4-6-6- فرضیه 6: آگاهی بیمه گذاران بر علاقه آنها تاثیر دارد. 77
4-6-7- فرضیه 7: علاقه بیمه گذاران بر تمایل آنها تاثیر دارد. 78
4-6-8- فرضیه 8: تمایل بیمه گذاران بر اقدام به خرید آنها تاثیر دارد. 79
4-7- خلاصه فصل.. 80
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 81
5-2- نتایج آمار توصیفی.. 82
5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84
5-4-پاسخ به سوالات تحقیق.. 85
5-5- نتیجه گیری.. 86
5-6-مقایسه با سایر مطالعات انجام شده 86
5-7- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87
5-8- محدودیت های تحقیق.. 88
5-9- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88
منابع و مآخذ. 89

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *