2-1-1 فرهنگ… 16
2-1-1-1مقدمه. 16
2-1-1-2بیشینه فرهنگ… 17
2-1-1-3 مفهوم و تعاریف فرهنگ… 18
2-1-1-4 ویــــژگیهای فـــــــرهنگ… 23
2-1-2  سازمان. 25
2-1-2-1مقدمه. 25
2-1-2-2 فرآیند شکل‌گیرى سازمان‌ها و تئوری های آن. 26
2-1-2-3 مفهوم و تعاریف سازمان. 27
2-1-2-4 ضرورت شناخت فرهنگ برای سازمان ها 29
2-1-3 فرهنگ سازمانی. 31
2-1-3-1 مقدمه. 31
2-1-3-2 پیشینه فرهنگ سازمانی. 32
2-1-3-3 مفهوم وتعاریف فرهنگ سازمانی. 33
2-1- 3-4 شكل ‌گیری و ادامه حیات فرهنگ سازمانی. 37
2-1-3-5 انواع(تقسیم بندی) فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان. 40
2-1-3-5-1 تقسیم‌بندی دیویس.. 40
2-1-3-5-2 تقسیم بندی رابرت كوئین و مایكل مك گراث.. 41
2-1-3-5-3 تقسیم بندی هاروی و براون. 42
2-1-3-5-4  تقسیم بندی كاتز دوریس و میلر. 43
2-1-3-6 الگوها و مدل های شناخت فرهنگ سازمانی (تئوریهای فرهنگ سازمانی) 45
2-1-3-6-1  الگوی پیترز و واترمن. 45
2-1-3-6-2  الگوی هافستد 47
2-1-3-6-3  الگوی اوچی. 49
2-1-3-6-4 الگوی رابینز. 50
2-1-3-6-5  مدل ادگارد شاین. 51
2-1-3-6-6  مدل چارلز هندی.. 54
2-1-3-6-7 مدل دنیسون. 56
2-1-3-7 گونه شناسی فرهنگ سازمانی. 59
2-1-4 بهره وری نیروی انسانی. 66
2-1-4-1 مقدمه. 66
2-1-4-2 بییشینه بهره وری.. 67
2-1-4-3 مفاهیم و تعریف بهره وری.. 69
2-1-4-4 بهره وری نیروی انسانی. 73
2-1-4-4-1 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی. 74
2-1-4-5 مدل بهبود و ارتقا بهره وری نیروی انسانی. 76
2-1-4-5-1 مدل اچیو. 76
2-2 بخش دوم: شهرداری (کاشان) و وظایف و مسولیت های آن. 80
2-2-1 شهــــرداری.. 80
2-2-1-1مقدمه: 80
2-2-1-2  بیشینه ایجاد شهرداری ها در ایران. 80
2-2-1-3 مفهوم و تعاریف شهرداری.. 82
2-2-1-4 تاریخچه شهرداری كاشان. 84
2-2-1-5 سازمانهای وابسته به شهرداری کاشان. 86
2-2-1-6 نمودار و ساختار تشکیلاتی شهرداری کاشان. 87
2-2-2 اهداف و وظائف شهرداری ها 88
3-2 بخش سوم:مروری بر پژوهش های انجام شده 89
3-2-1 مقدمه. 89
3-2-2 بررسی پژوهش های خارجی. 89
3-2-2 بررسی پژوهش های داخلی. 91
3-2-4 جمع بندی پیشینه پژوهش.. 94
4-2 بخش چهارم :مبنای تئوریك پژوهش.. 95
4-2-1 مدل های نظری به كار رفته در پژوهش.. 95
4-2-2 مدل مفهومی پژوهش.. 95
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

پایان نامه و مقاله

1-3 مقدمه. 98
3-2 روش پژوهش.. 98
3-3 معرفی جامعه و نمونه آماری.. 99
3-3-1 جامعه آماری.. 99
3-3-2 نمونه آماری و حجم آن. 99
3-3-3 روش نمونه گیری.. 100
3-4. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101
3-4-1 روش جمع آوری داده های پژوهش.. 101
3 3-4-2 ابزار گرد آوری اطلاعات.. 102
3-4-3روش اجرا و نمره گذاری متغیرها 102
3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش.. 103
3-5-1 تعیین روایی ابزار سنجش.. 103
3-5-2- تعیین پایایی ابزار سنجش.. 104
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 105
3-6-1 فنون تحلیل توصیفی. 105
3-6-2 فنون تحلیل استنباطی. 105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل های آماری داده ها
4-1 مقدمه. 108
4-2 تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق. 108
4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 109
4-2-2 ویژگی های توصیفی متغیرمستقل. 112
4-2-3 ویژگی های توصیفی متغیروابسته. 113
4-2-4 رابطه بین فرهنگ سازمانی با متغیر های جمعیت شناختی. 114
4-2-5 رابطه بین بهره وری نیروی انسانی با متغیر های جمعیت شناختی. 118
4-3 بررسی فرضیات تحقیق. 121
4-3-1 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها 121
4-3-2 آزمون فرضیات فرعی پژوهش.. 122
4-3-3 آزمون فرضیات اصلی پژوهش.. 126

یک مطلب دیگر :

4-3-4 نتایج آزمون رگرسیون چند گانه. 127
4-3-4-1 آزمون رگرسیون چند گانه. 127
4-3-4-2 بررسی فرضیات درستی مدل رگرسیونی: 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه. 133
5-2 مروری بر فصل های پنجگانه پژوهش.. 133
5-3 یافته های پژوهش.. 134
5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش.. 134
5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش.. 136
5-3-2-1 نتایج فرضیه های پژوهش.. 136
5-3-2-1-1  فرضیه اهم 136
5-3-2-1-2  فرضیه های فرعی. 136
5-3-2-1-3  جمع بندی یافته های و فرضیه های پژوهش.. 139
5-3-2-2 سایر یافته های پژوهش.. 140
5-4 محدودیت های تحقیق. 141
5-4-1 محدودیت های خارج از کنترول پژوهشگر. 141
5-4-2 محدودیت های در کنترول پژوهشگر. 141
5-5 پیشنهاد های پژوهش.. 141
5-5-1 پیشنهادهای منتج شده از فرضیه های پژوهش.. 142
5-5-2 پیشنهادهای كاربردی.. 142
5-5-3 پیشنهادهای برای تحقیق های آتی. 144
پرسشنامه ها. 147
منابع فارسی. 151
منابع لاتین. 160
چکیده
پژوهش پیش رو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شهرداری شهرستان کاشان طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان مناطق دوگانه شهرداری کاشان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.
این مطالعه از دید روش، از نوع پژوهش های توصیفی ازنوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. بر این اساس، برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون(2000)شامل 24 سوال و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت(1980)شامل 21 سوال به کار برده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغییر اشاره شده به ترتیب برابر با (79/0) و (77/0) محاسبه گردید.
یافته های نهایی پژوهش در نرم افزارهای Spss حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (شامل درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان شهرداری شهرستان کاشان است.
واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت، شهرداری.

1-1مقدمه

پیچیدگی های فزایندة محیطی، اهمیت و نقش مدیریت را در پیروزی و شکست سازمان ها انکار ناپذیر ساخته است. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در دانش مدیریت مورد توجه قرار گرفته، مقولة فرهنگ سازمانی است. توجه به فرهنگ[1] به عنوان نقطة شروع تغییر، برای استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزشهای اخلاقی و معنوی ملت ها است. (سید عامری،1387)
فرهنگ در یك سازمان، به مثابه شخصیت در یك انسان است مفروضاتی بنیانی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش ها به عنوان مبانی فرهنگی یك سازمان می باشد و شالوده وجودی آن را تشكیل داده و نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می كند. فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در شكل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تكنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره وری نیروی انسانی و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، بایدها و نبایدها را مشخص می كند و قالب رفتاری سازمان را شكل می دهد. (نصیری پور و همکاران،1388)
با وجود یك فرهنگ قوی و منسجم، افراد ضمن كسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی های سازمان نسبت به ارزش ها و هنجارهای سازمان خود احساس مسئولیت و تعهد می کنند و از كار خویش احساس رضایت می كنند، كه این در كنار مدیریت قوی موجب بهبود روحیه، انگیزش عملكرد سازمانی و بهره وری كاركنان می گردد. (همان منبع)
امروزه اهمیت بهره وری[2] با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در ضمن بهره وری و بهبود عملکرد نیز از ارزشمندترین جایگاه در نزد مدیران برخودار است و همه در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون ترند و تلاشهای آنان در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. (کاشانی،1390) لذا فرهنگ غنی سازمان می تواند همانند یك نیروی غنی و انرژی زا، سازمان را در کنار نیروی انسانی كارا هدایت نموده، احساس و ادراك یكسان به اهداف سازمان داده و انگیزه ای قوی در افراد، بوجود آورد و اخلاقیات و معنویات را در محیط، نظام مند گرداند، به طوری كه تعدادی از پژوهشگران معتقدند فرهنگی كه برای مقام و شان افراد ارزش قائل است موجب تقویت روحیه و عملكرد شغل می شود.
1-2 بیان مسئله پژوهش

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *