2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. ……………………………………………………………….29
2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ……………………………………………………… 34
2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط ……………………………………………..35
2-2-5-1 رهبری تحولی……………………………………………………………………………………………35
2-2-5-2 رهبری پخش شده………………………………………………………………………………………36
2-2-5-3 رهبری همکارانه…………………………………………………………………………………………37
2-2-5-4 رهبری دموکراتیک…………………………………………………………………………………….37
2-2-5-5 رهبری تسهیم شده…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه………………………………………. 41
2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده…………………………………………………………………………………. 46
2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون……………………………………………….47
2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده………………………………………………………51
2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده………………………………………………..53
2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده………………………………………………………………………..57
2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………59
2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….59
2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………….61
2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………61
2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………..62
2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………62
2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………..64
2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………………………………….65

پایان نامه و مقاله

2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….66
2-4-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..66
2-4-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………68
2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی……………………………………………………………………………71
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………..73
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..73
3-2 روش­ تحقیق……………………………………………………………………………………………………..73
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….74
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………74
3-5 منابع و روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….74
3-6 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………….74
3-7 پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………75
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..76
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….77
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….77
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………77
4-2 بخش اول: آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………77
4-2-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………77
4-2-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت استخدامی………………………………………….78

یک مطلب دیگر :

4-2-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات……………………………………………..79
4-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل……………………………………………….. 81
4-2-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………………82
4-2-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………….83
4-2-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رهبری توزیع شده……………………………………84
4-2-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………85
4-2-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر بازاریابی داخلی………………………………………86
4-3 آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………….. 87
4-4 بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….88
4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن………………………………….88
4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………98
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..98
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………..99
4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………….99
4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………..100
4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………101
4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….102
4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………..103
4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت……………………………………………. 103
4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل……………………………………..104
4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن…………………………………………………. 105
4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات………………………………….105
4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت……………………………………106
4-6 خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….107
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….107
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………107
5-2 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………107
5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….108
5-3-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق………………………………………………………….108
5-3-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………….109
5-3-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………110
5-3-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………110
5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………..111
5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………112
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………112
5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها………………………………………………………………………………113
5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………..115
5-4-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..115
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….117
چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *