1 – 8 – 3 – قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………. 13

2 – فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول – بیمه

2 – 1 – 1 – تاریخچه بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 1 – 2 – تاریخچه بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………………… 17

2 – 1 – 3 – تاریخچه بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………… 19

2 – 1 – 4 – آمار فعالیت شرکتهای بیمه در سال 92 در ایران …………………………………………………………. 22

2 – 1 – 5 – تعاریف بیمه …………………………………………………………………………………………………………. 23

2 – 1 – 6 – شیوه عقد قرارداد بیمه نامه ها …………………………………………………………………………………. 24

2 – 1 – 7 – بیمه آتش سوزی …………………………………………………………………………………………………… 25

2 – 1 – 8 – آتش سوزی ………………………………………………………………………………………………………….. 25

2 – 1 – 9 – انواع بیمه آتش سوزی …………………………………………………………………………………………… 26

2 – 1 – 9 – 1 – بیمه واحد مسکونی ………………………………………………………………………………………… 26

2 – 1 – 9 – 2 – بیمه مراکز صنعتی ………………………………………………………………………………………….. 26

2- 1 – 9 – 3 – بیمه مراکز غیرصنعتی ……………………………………………………………………………………….. 26

2 – 1 – 10 – انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی ………………………………………. 26

2 – 1 – 10 – 1 – خطر یا پوشش …………………………………………………………………………………………….. 26

2 – 1 – 10 – 2 – خطرات اضافی یا تبعی …………………………………………………………………………………. 27

2 – 1 – 11 – خسارت‌ و هزینه‌های‌ قابل پرداخت ……………………………………………………………………….. 27

2 – 1 – 12 – تعریف خطرهای اصلی و تبعی ……………………………………………………………………………… 27

2 – 1 – 13 – انواع روشهای صدور بیمه نامه ………………………………………………………………………………. 29

2 – 1 – 13 – 1 – بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت ……………………………………………………………… 30

2 – 1 – 13 – 2 – بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای …………………………………………………………………….. 30

2 – 1 – 13 – 3 – بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی ……………………………………….. 30

2 – 1 – 14 – خسارت و هزینه های غیرقابل تامین ……………………………………………………………………… 31

2 – 1 – 15 – تعاریف کلی در بیمه نامه ها …………………………………………………………………………………. 32

بخش دوم – کیفیت خدمات

2 – 2 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2 – 2 – 2 – خدمت ………………………………………………………………………………………………………………… 39

2 – 2 – 3 – خدمت در بازار کالا و خدمات ……………………………………………………………………………….. 40

2 – 2 – 4 – تفاوت خدمات …………………………………………………………………………………………………….. 40

2 – 2 – 5 – انواع فعالیت‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………. 41

2 – 2 – 6 – ویژگی‌های خدمات ………………………………………………………………………………………………. 41

2 – 2 – 6 – 1 – ناملموس بودن ………………………………………………………………………………………………. 41

2 – 2 – 6 – 2 – تفکیک ناپذیری ……………………………………………………………………………………………… 42

2 – 2 – 6 – 3 – تغییر پذیری …………………………………………………………………………………………………… 42

2 – 2 – 6 – 4 – فناپذیری ………………………………………………………………………………………………………. 42

2 – 2 – 6 – 5 – مالکیت …………………………………………………………………………………………………………. 42

2 – 2 – 7 – سازمان‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………………. 43

2 – 2 – 8 – نقش مشتری بر ساختار سازمانی …………………………………………………………………………….. 43

2 – 2 – 9 – کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 43

2 – 2 – 10 – تعریف کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………… 44

2 – 2 – 11 – ضرورت کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………. 44

2 – 2 – 12 – سنجش کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………….. 45

2 – 2 – 13 – کیفیت خدمات و کیفیت خدمات درک شده …………………………………………………………… 45

2 – 2 – 14 – پیامدهای کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………… 47

2 – 2 – 15 – مدلهای مفهومی کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………. 47

2 – 2 – 15 – 1 – مدل تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت ………………………………………………………………… 47

مدل سروکوال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2 – 2 – 15 – 2 – مدل می پر مت مولر …………………………………………………………………………………….. 52

2 – 2 – 15 – 3 – مدل کیفیت خدمات رفتاری …………………………………………………………………………… 52

2 – 2 – 15 – 4 – مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات …………………………………………………………………. 52

2 – 2 – 15 – 5 – مدل گرونروس ……………………………………………………………………………………………. 52

2 – 2 – 15 – 6 – مدل خدمات کیفی جامع ……………………………………………………………………………….. 53

2 – 2 – 15 – 7 – مدل چارچوب عملیاتی پردازش مشتری ………………………………………………………….. 53

2 – 2 – 16 – اندازه گیری کیفیت خدمات در صنعت بیمه ……………………………………………………………. 53

2 – 2 – 17 – مزایای سروکوال …………………………………………………………………………………………………. 53

بخش سوم – رضایت مندی

2 – 3 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2 – 3 – 2 – تعاریف رضایت ……………………………………………………………………………………………………. 56

2 – 3 – 3 – روش های اندازه گیری رضایت مشتری …………………………………………………………………… 56

2 – 3 – 3 – 1 – روش های عینی …………………………………………………………………………………………….. 57

2 – 3 – 3 – 2 – روش های نظری یا مفهومی …………………………………………………………………………….. 57

2 – 3 – 4 – مدل های اندازه گیری رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 57

2 – 3 – 4 – 1 – مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………….. 57

2 – 3 – 4 – 2 – مدل فورنل ……………………………………………………………………………………………………. 59

2 – 3 – 4 – 3 – مدل اسکمپر ………………………………………………………………………………………………….. 59

2 – 3 – 5 – شاخص رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………… 60

2 – 3 – 6 – مدل های شکل گیری رضایت مندی بیمه گذاران ……………………………………………………… 61

2 – 3 – 6 – 1 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری امریکا (ACSI) ……………………………………………… 61

2 – 3 – 6 – 2 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا (ECSI) ……………………………………………….. 62

2 – 3 – 6 – 3 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس SWICS)) ………………………………………… 63

2 – 3 – 6 – 4 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی ((MCSI ……………………………………………… 64

پایان نامه و مقاله

بخش چهارم – ارزش ادراک شده

2 – 4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2 – 4 – 2 – تعریف ارزش ادراک شده ………………………………………………………………………………………. 67

2 – 4 – 3 – ارزش از دیدگاه مشتری …………………………………………………………………………………………. 68

2 – 4 – 4 – مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش ………………………………………………………………… 68

 4  5 – ارزش ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2 – 4 – 6 – گروه های ارزش ………………………………………………………………………………………………….. 69

2 – 4 – 6 – 1 – ارزش از دید سهامدار ……………………………………………………………………………………… 69

2 – 4 – 6 – 2 – ارزش از دید مشتری ………………………………………………………………………………………. 70

2 – 4 – 6 – 3 – ارزش از دید ذی نفعان سازمان ………………………………………………………………………… 70

2 – 4 – 7 – مدل های ارزش از دید مشتری ……………………………………………………………………………….. 70

 4  8 – مدل مؤلفه های ارزش …………………………………………………………………………………………… 70

 4  8 – 1 – ناراضی کننده ها ……………………………………………………………………………………………. 71

 4  8 – 2 – رضایت بخش ها ……………………………………………………………………………………………. 71

 4  8 – 3 – مشعوف کننده ها ……………………………………………………………………………………………. 71

 4 – 9 – مدل نسبت هزینه- فایده ………………………………………………………………………………………… 72

2 – 4 – 9 – 1 – ارزش حاصل از سیستم …………………………………………………………………………………… 72

2 – 4 – 9 – 2 – ارزش دریافت شده توسط مشتری نهایی ……………………………………………………………. 72

2 – 4 – 9 – 3 – ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش ……………………………………………………………….. 73

 4  10 – مدل وسیله- نتیجه ………………………………………………………………………………………………. 73

 4  11 – مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری …………………………………………………………………… 74

بخش پنجم – نیات رفتاری

2 – 5 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2 – 5 – 2 – اهمیت موضوع وفاداری خرید مجدد و توصیه به دیگران …………………………………………… 76

2 – 5 – 3 – رضایت یا وفاداری ……………………………………………………………………………………………….. 77

2 – 5 – 4 – هزینه های جذب مشتریان جدید …………………………………………………………………………….. 78

2 – 5 – 5 – تعریف وفادارای ………………………………………………………………………………………………….. 78

2 – 5 – 6 – عناصر وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 79

یک مطلب دیگر :

2 – 5 – 7 – رابطه سودآوری و وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………… 80

2 – 5 – 8 – مزایای وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – مزایای وفاداری برای شرکتها ………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – 1 – هزینه های جذب …………………………………………………………………………………………… 80

2 – 5 – 9 – 2 – سود پایه ……………………………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – 3 – رشد درآمد …………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 9 – 4 – صرفه جویی ………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 9 – 5 – مراجعات ………………………………………………………………………………………………………. 81

2 – 5 – 9 – 6 – صرف قیمت ………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 10 – نوع وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 10 – 1 – بسیار وفادار …………………………………………………………………………………………………. 81

2 – 5 – 10 – 2 – وفادار نسبی و موقت …………………………………………………………………………………….. 82

2 – 5 – 10 – 3 – وفادار بی‌ثبات ………………………………………………………………………………………………. 82

2 – 5 – 10 – 4 – بی‌وفا ………………………………………………………………………………………………………….. 82

2 – 5 – 11 – قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 82

بخش ششم – شکایت

2 – 6 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 2 – تعریف شکایت …………………………………………………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 3 – اهمیت رضایت مندی بیمه گذار و مشتری ……………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 4 – رابطه میان رضایت مندی و شکایت مشتری ……………………………………………………………… 83

2 – 6 – 5 – عوامل موثر بر شکایت بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………………. 84

2 – 6 – 6 – دلایل عدم شکایت ………………………………………………………………………………………………… 84

2 – 6 – 7 – انواع اقدامات شکایت آمیز بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………… 84

2 – 6 – 8 – شکایت به نفع بیمه گذار و مشتری است …………………………………………………………………. 85

2 – 6 – 9 – شکایت به نفع عرضه کننده خدمات و تولید کننده است …………………………………………….. 85

2 – 6 – 10 – سود بخشی مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………… 85

2 – 6 – 11 – هزینه های مدیریت شکایت …………………………………………………………………………………. 85

2 – 6 – 12 – مزایای مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 12 – 1 – مزیت اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 12 – 2 – مزیت نگرشی یا رویکردی …………………………………………………………………………….. 86

2 – 6 – 12 – 3 – مزیت خرید مجدد ………………………………………………………………………………………… 86

2 – 6 – 12 – 4 – مزیت ارتباطی توصیف کننده …………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 13 – مدیریت شکایات در صنعت بیمه ………………………………………………………………………….. 86

بخش هفتم – پیشینه تحقیق

2 – 7 – 1 – مدل سازی عوامل موثرخدماتی دررابطه بانیات رفتاری مطلوب ونامطلوب بیمه های عمر . 88

2 – 7 – 2 – اندازه گیری کیفیت ارائه خدمات بیمه ……………………………………………………………………… 88

2 – 7 – 3 – بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتری در بیمه ایران …….. 88

2 – 7 – 4 – روابط کیفیت خدمات و رضایت مشتری و نیات رفتاری در بخش مسکن ……………………. 88

2 – 7 – 5 – کیفیت خدمات و پیامدهای رفتاری در بانکها ……………………………………………………………. 89

2 – 7 – 6 – روابط میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری در سه بخش خدماتی در کشور آمریکا ……. 89

2 – 7 – 7 – بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری ……………………. 89

2 – 7 – 8 – عوامل تأثیرگذار بر خریداری مجدد بیمه نامه های عمر و پس انداز مورد مطالعه بیمه دانا . 90

2 – 7 – 9 – اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران شهر رشت ……………………………………………………………………………….. 90

3 – فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3 – 2 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 92

3 – 3 – جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… 93

3 – 3 – 1 – جامعه …………………………………………………………………………………………………………………. 93

3 – 3 – 2 – نمونه …………………………………………………………………………………………………………………… 94

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *