بررسی ادبیات موضوع                                                                                                 27
پرتفولیو                                                                                                                   27
بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین)                                                               29
شاخص های غیر مالی                                                                                                  30
شاخص های مالی                                                                                                       32
معیارهای مالی سنتی                                                                                                    33
بازده سرمایه گذاری                                                                                                    33
سوده باقیمانده                                                                                                           34
بازده فروش                                                                                                              35
سود هر سهم                                                                                                             35
قیمت به عایدی هر سهم                                                                                               36
معیارهای ارزیابی شرکت                                                                                               37
معیار اول – سود                                                                                                        37
معیار دوم – سود هر سهم                                                                                                            39
معیار سوم – رشد سود                                                                                                   39
معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                                                                               40
بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس                                        41
مدل نسبت سود عملیاتی                                                                                                 43
پیشینه تحقیق                                                                                                               46
پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                                   46
پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                                  50
فصل سوم (روش اجرای پژوهش)
مقدمه                                                                                                                      55
روش پژوهش                                                                                                            55
جامعه مطالعاتی پژوهش                                                                                                55
دوره های مالی مورد آزمون                                                                                           56
تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                                                                   57

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

متغیرهای وابسته                                                                                                         58
متغیرهای مستقل                                                                                                        58
متغیرهای کنترلی                                                                                                        60
روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                                                                     60
روش تجزیه و تحلیل داده های                                                                                        61
تحلیل همبستگی                                                                                                         61
ضریب همبستگی                                                                                                        62
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه                                                                                                                      65
شاخص های توصیفی متغیرها                                                                                        65
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                                                    67
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها                                                                                                68
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                                                                       69
فرضیه اول                                                                                                                69
آزمون فرضیه دوم                                                                                                       71
آزمون فرضیه سوم                                                                                                      73
آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    77
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
مقدمه                                                                                                                      80

یک مطلب دیگر :

بحث و بررسی پژوهش                                                                                                            82
بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                                                              83
بررسی فرضیه اول                                                                                                      83
آزمون فرضیه دوم                                                                                                       84
آزمون فرضیه سوم                                                                                                      84
آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    85
پیشنهادات                                                                                                                86
پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                                        87
منابع فارسی                                                                                                              88
منابع لاتین                                                                                                                90
چکیده:
در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.
این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.
روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد.

مقدمه پژوهش:
فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. (مهندس سید موسی میر قربانی گنجی)
در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و … حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. (امین رامش و احمد شیخ زاده)
در گذر تاریخ تمدن بشری، جهانی سازی در جامعه فرا صنعتی[1] به رغم مقاومت ملتها پیش می راند و اندیشه های تولید جهانی و ورود به عرصه های جدید با هزینه هایی به مراتب کمتر و کیفیتی عالی را در ظاهر نوید می دهد.
تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر است، ضرورت واکنشهای مناسب سازمانها و شرکتهای تولیدی-صنعتی را دو چندان کرده، بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد به واقع پیشرفتهای تکنولوژیک و بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات، تعدد بازارهای بین المللی، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، ادغام گسترده و فرا ملیتی، توجه بیش از پیش به محیط زیست، تقویت مناطق آزاد بین المللی موجب گشته سازمانها و شرکتهای منطقه ای و بین المللی ناخواسته سیر قهقرایی[2] پیش گیرند چرا که آنها زیادی مزیتهای رقابتی خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکی کامل و همه جانبه از محیط پیرامون خویش دست یابند.
در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟
بیان مسأله اساسی پژوهش:
شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته
باشد. (Molinero ,2005 Cinca).
موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد
نماید. (Murray ,2010)
مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *