2-7 پارادایم بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 35
2-8 تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 37
2-9 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند…………………………… 42
2-10 آمیزه بازاریابی……………………………. 45
2-11 تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی……………………………. 46
2-11–1 تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت…………………………….. 46
2-12 تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی……………………………. 49
2-13مدل SWIPE……………………………
2-13-1 مبانی نظری مختلف…………………………….. 51
2-13-2 توجه به ابعاد مختلف…………………………….. 52
2-13-3 ارتباطات مختلف بازاریابی……………………………. 52
2-13-4 نقش متفاوت مشتریان…………………………… 52
2-14 نقش آمیزه بازاریابی 4P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی………….. 53
2-14-1 محصول…………………………… 53
2-14-2 قیمت…………………………….. 54
2-14-3 توزیع…………………………… 54

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-14-4 ترویج……………………………. 55
2-15 عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی…………………… 55
2-15-1 تجربه…………………………… 55
2-15-2 قیمت…………………………….. 56
2-15-3 چیدمان…………………………… 56
2-15-4 تعامل……………………………. 57
2-15-5 تبلیغات دهان به دهان…………………………… 57
2-16 بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM )…………….
2-16-1 تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-2 ارزش تجربه گراگم( GERAGEM )…………………………..

یک مطلب دیگر :

2-16-3 صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-4 تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM )…………………………..
2-16-5 تبلیغات دهان به دهان…………………………… 62
2-17 مثالهائی از بازاریابی حسی……………………………. 63
2-18 اجرای موفق بازاریابی حسی……………………………. 65
2-19 مزایای بازاریابی حسی……………………………. 70
2-20 پیشینه پژوهش…………………………….. 73
فصل 3……………………………. 79
روش‌شناسی پژوهش……………………………… 79
مقدمه…………………………… 80
3-1 روش‌شناسی پژوهش……………………………… 81
3-1-1 روش تحقیق……………………………. 81
3-1-2 جامعه آماری‌: (N)…………………………..
3-1-3 نمونه آماری‌: (n)…………………………..
3-1-4 روش یا روش‌های نمونه گیری‌………….. 82
3-1-5 ابزار گردآوری داده‌ها…………………. 82
3-1-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه………………… 83
3-1-6 ابزار تحلیل داده‌ها………………………….. 84
فصل 4……………………………. 85
تجزیه و تحلیل پژوهش……………………………… 85
مقدمه…………………………… 86
4-1 ویژگی‌های دموگرافیک جامعه…………………………… 87
بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش……………. 91
فصل 5……………………………. 107
بحث و نتیجه‌گیری……………………………. 107
مقدمه…………………………… 108
5-1 خلاصه‌ای از نتایج توصیفی……………………………. 108
5-2 بحث در نتایج……………………………. 109
5-3 پیشنهادات کاربردی……………………………. 115
5-4 پیشنهادهای پژوهشی……………………………. 116
5-5 محدودیتهای پژوهش……………………………… 117
فهرست منابع……………………………. 119

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *