فهرست مطالب  
عنوان                                                                                                                                    صفحه  
فصل اول : کلیات تحقیق  
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6) چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-9)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق  
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2) رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-3) روانشناسی رفتار مصرف کننده     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-4) اهمیت درک رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5) انواع رفتار خرید مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-1) رفتار واکنشی عادی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-5-2) مشکل گشایی مجدد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-5-3) مشکل گشایی گسترده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-6) فرآیند تصمیم گیری به خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………. 28
–         شناخت مشکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–         جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
–         ارزیابی گزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
–         تصمیم گیری درباره خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
–         ارزیابی پس از خرید   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7) رفتار مصرف‏کننده در محیط دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
–         مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی   …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
–         رفتار ارتباطی مصرف‏كنندگان در محیط دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-8) آمیخته بازاریابی دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9) انواع کالا در خرید و فروش اینترنتی   ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-10) عوا مل موثر بر تصمیم خرید در خرید ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ………………………………………………………………………………………………… 44
2-10-1) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-10-2) شرایط تحویل کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-10-3) خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-10-4) عوامل مربوط به كیفیت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
2-10-5) تمایل یا نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-10-6) عوامل برانگیزاننده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-10-7) جنبه تجربی خرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-10-8) عوامل موقعیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-10-9) قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-10-10) کیفیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-10-11) امكانات پشتیبانی سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-10-12) اعتماد الكترونیكی یا اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………… 58
2-10-12-1) اعتماد الكترونیك و توسعه تجارت الكترونیك ………………………………………………………………………………………. 60
2-11) پیشنه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
الف) پیشینه داخلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) خلاصه فصل   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها   ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2-1) جنسیت پاسخگویان   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

پایان نامه و مقاله

84
4-2-2) سن پاسخگویان     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان   …………………………………………………………………………………………………………………………… 86
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-3-1) توصیف متغیر خواسته­های فردی مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. 87
4-3-2) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-3-3) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………………. 89
4-3-4) توصیف متغیر کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-3-5) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-3-6) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-3-7) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید   …………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………… 94
4-5) آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………. 95
4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….. 97
4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد … 98
4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….. 99
4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……. 100
4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد …… 101
4-6) سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

اعمال حق فسخ/:پایان نامه فسخ قرارداد

102
4-7) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه اول …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
بررسی فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
بررسی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
بررسی فرضیه پنجم   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
5-4) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 119
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
5-5 محدودیتهای پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

چکیده
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪی از ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ اهمیت ویژه ای یافته است. لذا پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع درصدد شناسایی عوامل موثر بر خرید آنلاین مشتریان برآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد.در این راستا دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت شامل 11471 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 372 نفر از دانشجویان تعیین گردید. داده های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از مورد تائید واقع شدن کلیه فرضیه های پژوهش بود. بطوریکه که مشخص گردید متغیرهای نگرش، تقاضا (فاکتورهای ذهنی)، قیمت، کیفیت و اعتماد (فاکتورهای عینی) رابطه مثبت و معناداری با متغیر تصمیم به خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت داشته بطوریکه متغیر کیفیت محصول و یا خدمت ارائه شده و اعتماد به وب سایت ارائه دهنده کالا و خدمات بیشترین تاثیر را دارا بوده اند و پس از آنها میزان تامین خواسته ها و انتظارات فرد، نگرش و قیمت قرار داشته اند.
کلید واژه ها : خواسته های فردی، نگرش مصرف کننده، قیمت کالا، کیفیت کالا، رفتار خرید آنلاین
-1) مقدمه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری، زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت و ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ (Mummalaneni and Meng, 2009)، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎدات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن (Wang et al, 2007) و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ (Tariq and Eddaoudi,2009) . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ درك رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ (Wang et al, 2007). زیرا ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﺧﺮﻳﺪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی، در وﻫﻠﻪ اول ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﻛﺎرﺑﺮان و ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن در آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮوز ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﻨﺎوری در آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ – ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (خائف الهی و همکاران، 1391). از این رو با توجه به اهمیت ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ درك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش و ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد خرید آنلاین پرداخته شده است. در این فصل پس از بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیات، روش تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *