2-1-2-1-طبقه بندی ادبیات ارزش ویژه برند…………………………… 17
2-1-2-2-رویكردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند…………… 18
2-1-2-3-شاخصهای سنجش منابع ارزش ویژه برند…………………… 19
2-1-2-3-1-شاخص های ارزش ویژة برند از منظر كاپفرر…………………..20
2-1-2-3-2-شاخص های ارزش ویژة برند از منظر پرفسور آكر…………….. 20
2-1-2-3-3-سنجش ارزش ویژه برند از منظر پرفسور كلر………………… 21
2-1-2-3-4-سنجش منظر مالی برند از دیدگاه مدل:Interbrand……………
2-1-2-4-برنامه بازاریابی منسجم به منظور ایجاد ارزش ویژه برند……………. 22
2-1-3-رضایت مشتری…………………………… 22
2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری…………………………… 23
2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری…………………………… 25
2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند…………………………… 26
2-1-5- تعهد نام تجاری……………………………. 26
2-1-6- مفهوم تصویر ذهنی برند…………………………… 27
2-1-6-1- تاثیر تصویر ذهنی برند…………………………… 28
2-1-6-2-عناصر تصویر ذهنی برند…………………………… 29
2-1-6-3-تصویر ذهنی سازمان……………………………. 29
2-1-7- اعتماد به برند…………………………… 31
2-1-8- تداعی برند…………………………… 33
2-1-8-1-انواع تداعی‌ها…………………………… 34
2-1-9-وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………… 35
2-1-9-1- رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری………….. 37
2-1-9-2- معیارهای نگرشی وفاداری به نام و نشان تجاری…………………….. 38
2-1-9-3 انواع وفاداری……………………………. 38
2-1-9-4- دلایل وفاداری……………………………. 40
2-2- پیشینه پژوهش…………………………… 40
2-2-1-پیشینه داخلی…………………………… 40
2-2-1-1-پایان نامه…………………………… 40
2-2-1-2-مقاله ها…………………………… 42
2-2-2-پیشینه خارجی……………………………. 42
2-2-2-1-مقاله ها……………………………42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………..59
مقدمه…………………………… 46
3-1- روش تحقیق…………………………… 46
3-2- قلمرو تحقیق……………………………47
3-2-1- قلمرو موضوعی…………………………… 47
3-2-2- قلمرو مکانی تحقیق…………………………… 47
3-2-3- قلمرو زمانی تحقیق……………………………48
3-2-3-1- زمان انجام تحقیق…………………………… 48
3-2-3-2: زمان جمع آوری اطلاعا ت……………………………48
3-3-جامعه آماری…………………………… 48
3-3-1- روش نمونه گیری…………………………… 63
3-3-2- حجم نمونه …………………………… 49
3-4- روش و ابزار گرداوری اطلاعات…………………………… 49
3-5- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………51
3-6- اعتبار( روایی) ابزار اندازه گیری تحقیق…………………………… 53

پایان نامه و مقاله

3-7- پایایی(اعتماد پذیری) ابزار اندازه گیری پژوهش………………………. 53
3-8- فرآیند و نتایج ” مطالعه آزمایشی”…………………………… 55
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………… 55
3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق……………56
3-9-2- شاخص های برازندگی مدل کلی…………………………… 58
3-9-2-1-شاخصهای GFIوAGFI……………………………
3-9-2-2-شاخصRMSEA:……………………………
3-9-2-3-مجذور کای…………………………… 59
3-9-2-4-شاخصNFI , CFI :……………………………
3-9-2-5-شاخص NNFI :……………………………
3-9-2-6-شاخص IFI :……………………………
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها…………………..80
مقدمه ……………………………62
4-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………… 63
4-2-آزمون کفایت اندازه نمونه…………………………… 64
4-3- تحلیل استنباطی یافته‌ها…………………………… 65
4-4-آزمون نرمال بودن مولفه های الگو…………………………… 66
4-5-اعتبار سنجی مدل تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری……..67
4-6-تفسیر و تعبیر مدل …………………………… 69
4-7-بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی……………………………72
4-8-تحلیل فرضیه های تحقیق…………………………… 74
4-8-1-فرضیه اول …………………………… 75
4-8-2-فرضیه دوم …………………………… 75
4-8-3-فرضیه سوم …………………………… 75
4-8-4-فرضیه چهارم …………………………… 76
4-8-5-فرضیه پنجم …………………………… 76
4-8-6-فرضیه ششم …………………………… 76
4-8-7-فرضیه هفتم ……………………………77

یک مطلب دیگر :

4-8-8-فرضیه هشتم…………………………… 77
4-8-9-فرضیه نهم :……………………………78
4-8-10-فرضیه دهم ……………………………78
4-8-11-فرضیه یازدهم …………………………… 78
4-8-12-فرضیه دوازدهم…………………………… 79
4-8-13-فرضیه سیزدهم …………………………… 79
4-9-تحلیل ضرایب تعیین (R2):……………………………
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات……………………105
مقدمه…………………………… 82
5-1- خلاصه تحقیق……………………………82
5-2- نتیجه گیری بررسی فرضیه های تحقیق……………………………83
5-2-1- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق……………………………83
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق…………………………… 83
5-2-3- نتایج بررسی فرضیه سوم تحقیق……………………………84
5-2-4- نتایج بررسی فرضیه چهارم تحقیق…………………………… 84
5-2-5- نتایج بررسی فرضیه پنجم تحقیق……………………………85
5-2-6- نتایج بررسی فرضیه ششم تحقیق…………………………… 85
5-2-7- نتایج بررسی فرضیه هفتم…………………………… 85
5-2-8- نتایج بررسی فرضیه هشتم…………………………… 86
5-2-9- نتایج بررسی فرضیه نهم…………………………… 86
5-2-10- نتایج بررسی فرضیه دهم……………………………87
5-2-11- نتایج بررسی فرضیه یازدهم…………………………… 87
5-2-12- نتایج بررسی فرضیه دوازدهم…………………………… 87
5-2-13- نتایج بررسی فرضیه سیزدهم…………………………… 88
5-3- نتیجه گیری کلی…………………………… 89
5-4-محدودیت های تحقیق…………………………… 89
5-5- پیشنهادهای تحقیق……………………………89
5-5-1- پیشنهادهای ناشی از نتایج یافته های تحقیق ……………89
5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی…………………………… 91
منابع…………………………… ‌ب
ضمایم…………………………… 93
چکیده:
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و از تحقیقات کاربردی به حساب می آید. جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه( منابع اولیه) و علاوه برآن از کتب، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده می شود. اطلاعات گرداوری شده حاصل از پرسشنامه ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل برای آمار استنباطی و استخراج مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان پنج بیمارستان منتخب در تهران می باشد و حجم نمونه با توجه به محدودیت های زمانی و امکانات تحقیق 384 نمونه می باشد.
این تحقیق با بیان این مساله کلی که ارزش برند، وفاداری به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهی از برند چه ارتباطی با تصویر برند دارند انجام شده است . که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده تاثیر مثبت و مستقیم این اجزا راتا حدودی تایید می کند ، حال آنکه از آنجاییکه مقدارt بدست آمده برای هریک از این اجزاء مقداری مثبت است به طور شفاف تری میتوان این گونه ادعا کرد که تاثیر بعضی از این اجزا دارای تاثیری مثبت است.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
نام تجاری خیلی مهم است. خیلی مهم‌تر از آن‌چه که فکر می‌کنید. اکثر مردم وقتی به فروشگاه می‌روند، می‌گویند آقا یک ساندیس بده. بعضی‌ها پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند آقا یک ساندیس گلدیس یا بهدیس و یا …. بده!. در حالی که “ساندیس”، نام تجاری یک تولید کننده آب‌میوه است. یا همه‌ی شما از کلمه کیف سامسونت استفاده کرده‌اید. اصلاً واژه سامسونت جایگزین دیگری ندارد و ما مجبوریم کیف‌های همه شرکت‌ها را با نام سامسونت بخوانیم. مثلاً کیف سامسونت دیپلمات! در حالی‌که “سامسونت” خود یک شرکت تولید کننده کیف‌های اداری است. بعضی از مردم به خصوص در گذشته، دستمال کاغذی را با نام کلینکس می شناختند، غافل از این‌که “کلینکس”، نام تجاری تولید کننده دستمال کاغذی است. مثال‌های فراوانی از این موضوع می‌توان زد. (مثل استفاده از نام تجاری “تاید” برای همه پودرهای شوینده، استفاده از واژه “ریکا” برای همه نوع مایع ظرف‌شویی، استفاده ار “سن‌کوییک” برای همه نوع آب‌پرتغال، “کوکا” برای همه نوع نوشابه و ده‌ها مثال دیگر)

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *