فصل سوم………………………….. 48
3-1- روش تحقیق…………………………… 49
3-2- جامعه آماری………………………….. 50
3-3- نمونه آماری و روش نمونه ­گیری…………………………… 50
3-4- روش گردآوری اطلاعات…………………………… 50
3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار………………………….. 52
3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی…………………………… 52
3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین…………………………… 52
3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار……………… 53
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه………………………….. 53
3-5-1- روایی…………………………… 53
3-5-2- پایایی…………………………… 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل‌…………………………… 55
3-6-1- مدل‌یابی معادلات ساختاری………………………….. 55
3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده………………………….. 56
3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس…………………….. 58
3-6-2- آزمون نرمال بودن داده ­ها ………………………….60
3-6-3- ضریب همبستگی…………………………… 60

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

فصل چهارم………………………….. 61
4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری……………. 62
4-1-1- آمار توصیفی سوالات…………………………… 69
4-2- آمار استنباطی…………………………… 70
4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………… 71
4-2-2- نتایج بررسی پایایی…………………………… 76
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………. 77
4-3- یافته‌های تحقیق…………………………… 78
4-3-1- مدل معادلات ساختاری…………………………… 78
4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری…………………………… 80

یک مطلب دیگر :

4-3-3- بررسی فرضیه‌های اصلی تحقیق…………………………… 82
فصل پنجم………………………….. 85
5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………… 86
5-1-1- فرضیه اصلی…………………………… 87
5-1-2- فرضیه­ های جانبی…………………………… 89
5-1-2-1- فرضیه جانبی 1………………………….. 89
5-1-2-2- فرضیه جانبی 2………………………….. 89
5-1-2-3- فرضیه جانبی 3………………………….. 89
5-1-2-4- فرضیه جانبی 4………………………….. 90
5-1-2-5- فرضیه جانبی 5………………………….. 90
5-1-2-6- فرضیه جانبی 6…………………………. 90
5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش…………….. 90
5-2-2- پیشنهاد پژوهشی…………………………… 92
5-3- محدودیت ها ………………………….93
منابع ومآخذ…………………………… 94
منابع فارسی…………………………… 95
منابع انگلیسی…………………………… 95
پیوست ها………………………….. 100
پرسشنامه………………………….. 101
چکیده:
مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *