2-1-36 حسابداری دولتی… 25
2-1-37 حسابداری مدیریت…. 25
2-1-39 مربوط بودن(relevance). 26
2-1-40 به موقع بودن(timeliness). 26
2-1-41 صحیح بودن(accuracy). 27
2-1-42 قابل مقایسه بودن(comparability) 27
2-1-43 اهمیت…. 27
2-1-45 تصمیم گیرندگان درون سازمانی.. 29
2-1-46 برنامه ریزی(planning). 29
2-1-47 تهیه بودجه(budgeting). 30
2-1-48 کنترل (controlling). 30
2-1-49تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش(pricing decisions) 31
2-1-50 مدیریت موجودیها(inventory management) 31
2-1-51 بودجه بندی سرمایه ای(capital budgeting) 31
2-1-52 تصمیم گیرندگان برون سازمانی.. 32
2-1-53 آشنایی با مفاهیم حسابداری در صنعت برق.. 33
2-1-54 تهیه صورتهای مالی شرکت توانیر…. ….35
2-1-56 روش متحدالشکل حسابداری…..36
بخش دوم…37
2-2-1 مروری بر سیستم متحدالشکل مالی توانیر. 37
2-2-2 تاسیسات برق.. 40
بخش سوم…..53
2-3-1 مروری بر روشهای تولید برق…. 53

پایان نامه و مقاله

2-3-4 کار. 54
2-3-5 وزارت نیرو و انرژی الکتریکی… 55
2-3-6 طبقه‌بندی نیرو گاه ها 57
2-3-13 نیروگاههای انرژی‌های تجدید پذیر. 59
2-3-14 طبقه‌بندی نیرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک.. 60
2-3-15 توربین بخار نیروگاه حرارتی.. 60
2-3-16 سیکل ترکیبی.. 62
2-3-20 انرژی خورشیدی.. 63
2-3-21 انرژی زمین‌گرمایی.. 64
2-3-22 نیروگاه بادی.. 64
2-3-23 نیروی برق‌آبی.. 65
2-3-24 نیروگاه آب تلمبه‌ای.. 66
2-3-25 نیروگاه هسته‌ای.. 66
2-3-26 تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران……. 66
2-3-27پیشینه پژوهش… 68
فصل سوم: روش اجرای تحقیق مواد و روش ها
3-1 مقدمه. 72
3-2 روش اجرای تحقیق.. 72
3-4 نوع و ماهیت روش تحقیق.. 72

یک مطلب دیگر :

3-5 شاخص های آماری و توصیفی.. 73
3-8 جامعه آماری.. 74
3-9 ابزار گردآوری داده ها 74
3-10 آمار های رسمی.. 74
3-13 روایی(validity) 75
3-14 پایایی(valiability) 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه. 78
4-2 آزمون شاخص های توصیفی… …78
4-3 آزمون Levene. …78
4-4 آزمونAnova. 84
4-5 آزمون های تکمیلی.. 85
4-6 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز.. 86
4-7 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار.. 87
4-8 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد.. 89
4-9 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار .. 90
4-10 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد.. 91
4-11 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد.. 93
4-13 تحلیل توصیفی بررسی شاخص های توزیع. 95
4-14 محاسبه چولگی و کشیدگی توزیع داده ها 95
4-16 تحلیل استنباطی.. 97
4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنوف… 97
4-18 نمودار های تحلیلی اکتشافی داده ها (Explore Plots) 97
4-25 معادل نا پارامتری آزمون های t 102
4-26آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز 103
4-27آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار 104
4-28آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد 105
4-29آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار 106
4-30آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد 107
4-31آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد 108
4-32آزمون post hoc مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد ها. 109
4-33جدول نتایج شاخص های توصیفی.. 110
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….112
5-2نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….. ..112
5-3نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………. ..112
5-4نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و گاز……………………………….112
5-5نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و بخار …………………………..112
5-6نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و باد……………………………….113
5-7نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و بخار…………………………………………..113
5-8نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و باد………………………………………………113
5-9نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه بخار و باد…………………………………………….113

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *