۲-۱۰- تجارت الكترونیكی و تجارت بین‌الملل. 30
۲-۱۱- تجارت الكترونیكی در جهان. 32
۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الكترونیكى.. 33
۲-۱۳- تجارت الكترونیكی و روند رشد آتی آن. 35
۲-۱۴- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. 37
۲-۱۵- کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران. 37
۲-۱۶- موانع به‌کارگیری تجارت الكترونیك در ایران. 41
۲-۱۷- راهبردهای تجارت الكترونیكی در ایران. 43
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی.. 44
۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات.. 47
۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الكترونیكی.. 47
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی.. 48
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی.. 49
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی.. 49
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی.. 49
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی.. 50
۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل. 50
۲۲-۲- اهمیت صادرات.. 53
۲۳-۲- نقش دولت.. 54
۲۴-۲- مدل های ورود به بازارهای رقابت جهانی.. 57
۲۵-۲- ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات.. 58
۲۶-۲- نهادهای تسهیل کننده صادرات.. 62

پایان نامه و مقاله

۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت.. 64
۳۳-۲-رایزن بازرگانی.. 64
۳۴-۲-مدل مفهومی تحقیق. 70

فصل سوم: روش تحقیق
3- 1-مقدمه. 72
3- 2- نوع تحقیق. 72
3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 73
3-3-1-روش بررسی اسناد و مدارك.. 73
3-3-2-روش میدانی.. 73
3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 73
3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 74
3-6-طرح تحقیق. 74
3-6-1. هدف مطالعه. 74
3-6-2. نوع مطالعه. 74
3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش… 75
3-6-4- مكان بررسی: طبیعی و ساختگی.. 75
3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها 75
3-6-6- افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای.. 75
2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش : 76
3-6-8-حجم نمونه آماری.. 76

یک مطلب دیگر :

3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76
3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات.. 76
3-7- پایایی.. 77
3- 7- 1-ثبات سنجه‌ها 79
3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها 79
3-8 –  روایی.. 79
3- 8- 1-روایی محتوا : 80
3- 8- 2- روائی وابسته به معیار : 80
3- 8- 3- روائی سازه ( مفهومی‌)  : 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1- مقدمه. 82
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 82
4-2-1 -جنسیت.. 82
4-2-2- تاهل. 83
4-2-3 – سن.. 84
4-2-4 -تحصیلات.. 85
4-4-آزمون فرضیات.. 88
4-4-1- آزمون فرضیه اول. 88
4-4-2 -آزمون فرضیه دوم. 89
4-4-3 -آزمون فرضیه سوم. 90
4-4-4 -آزمون فرضیه چهارم. 91
4-4-5 -آزمون فرضیه پنجم. 93
4-4-5 -آزمون فرضیه ششم. 94
4-4-6 -آزمون فرضیه هفتم  تحقیق. 95
4-5-نتیجه آزمون فریدمن.. 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه. 98
5-2 محدویت…………96
5-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق. 99
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول: 99
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم: 100
5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: 100
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم: 101
5-3-5-نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم: 102
5-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم: 102
5-3-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم تحقیق: 102
5-4- پیشنهادات تحقیق. 103
5-5- راهکارهای اجرایی.. 105
5-6-جمع بندی و ملاحظات.. 106
منابع………….107
چکیده انگلیسی………….115

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *