2-7 واکنش کارکنان نسبت به تحول…………………………. 34
بخش دوم : ارتباطات سازمانی………………………….. 36
2-9 ارتباطات سازمانی………………………….. 42
2-10 اهمیت موضوع ارتباطات سازمانی………………………….. 44
2-11 انواع ارتباطات در سازمان…………………………. 46
2-12 ارتباطات درون واحدی و مولفه های آن…………………………. 48
بخش سوم : معرفی صنعت بیمه…………………………. 50
2-13 صنعت بیمه…………………………. 50
2-13-1 مقدمه…………………………. 50
2-13-2 بیمه در جهان امروز…………………………. 50
2-13-3 جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران………… 52
2-13-4 ترکیب شرکت های بیمه ای در ایران…………………………. 52
2-14 پیشینه تحقیق………………………….. 53
2-15 جمع بندی………………………….. 62
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق…………………………. 63
3-1 مقدمه…………………………. 64
3-2 روش تحقیق………………………….. 64
3-2-1 طرح تحقیق………………………….. 65
3-3 روش تحقیق و گرد آوری داده ها………………………… 66
3-4 جامعه آماری………………………….. 66
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………. 67
3-6 ابزار گرد آوری اطلاعات………………………….. 67
3-7 تحلیل پرسشنامه…………………………. 68

پایان نامه و مقاله

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………. 69
3-8-1- روایی………………………….. 69
3-8-2- پایایی………………………….. 69
3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 70
3-10جمع بندی.. …………………………71
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………. 72
4-2 ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 73
4-2-1 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات……………… 75
4-2-2 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی………………………….. 76
4-2-3 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت………………… 77

یک مطلب دیگر :

4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی…………………. 78
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها………………………… 83
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق………………………….. 83
4-4-1 بررسی فرضیه اول…………………………. 84
4-4-2 بررسی فرضیه دوم…………………………. 85
4-4-3 بررسی فرضیه سوم…………………………. 86
4-4-4 بررسی فرضیه چهارم…………………………. 87
4-4-5 بررسی فرضیه پنجم…………………………. 88
4-4-6 بررسی فرضیه ششم…………………………. 89
4-4-7 بررسی فرضیه اصلی………………………….. 90
4-5 مدل نهایی تحقیق بر اساس روش تحلیل مسیر…………….91
4-6جمع بندی………………………….. 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… . 96
5-1 مقدمه…………………………. 97
5-2 نتایج توصیفی………………………….. 97
5-3 نتایج استنباطی………………………….. 98
5-3-1 نتایج فرضیه اول…………………………. 99
5-3-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه اول………… 99
5-3-3 نتایج فرضیه دوم…………………………. 100
5-3-4 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه دوم…………. 101
5-3-5 نتایج فرضیه سوم…………………………. 101
5-3-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه سوم…………. 102
5-3-7 نتایج فرضیه چهارم…………………………. 102
5-3-8 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه چهارم………. 103
5-3-9 نتایج فرضیه پنجم…………………………. 103
5-3-10 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه پنجم……….. 103
5-3-11 نتایج فرضیه ششم…………………………. 103
5-3-12 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه ششم…………. 104
5-3-13 نتایج فرضیات هفتم و هشتم…………………………. 104
5-3-14 پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیات هفتم و هشتم……… 105
5-4 جنبه نوآوری تحقیق………………………….. 106
5-5 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی………………………….. 106

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *