2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن…………………………………………………………………………. 36
2-19- مدل TAM ………………………………………………………………………………………………………… 38
2-20- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات…………………..     40
2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ………………………………………………………………… 51
2-22- اقناع و نگرش………………………………………………………………………………………………………. 53
2-23- پروپاگاندا……………………………………………………………………………………………………………..     54
2-24- پژوهش های انجام شده در جهان…………………………………………………………………………… 70
2-25- پژوهش های انجام شده………………………………………………………………………………………… 71
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….     77
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 77
3-3- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………… 77
3-4- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 78
3-5- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. 78

پایان نامه و مقاله

3-6- روائی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 78
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………….. 79
فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….    81
آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 87
5-2- پیشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 90
5-3- محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 90
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….   91

یک مطلب دیگر :

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….    95
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.
بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.
در این پژوهش جامعه آماری را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.
برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعیین گردید.
در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *