2-12-4 روش مقایسه. 40
2-12-5 روش شاخص… 40
2-12-6 روش تحلیل مرزی.. 41
2-13 اندازگیری کارائی ازطریق تابع مرزی تصادفی. 45
2-13-1 مدل مرزی معین و آماری 45
2-13-2 تابع تولید مرزی تصادفی. 45
2-14 اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 49
2-15 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 56
2-16 مفاهیم ورودی و خروجی. 57
ورودی ها و خروجی های تحقیق شامل. 58
پیشینه تحقیق. 58

پایان نامه و مقاله

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 66
3-1 مقدمه. 66
3-2   نوع تحقیق. 67
3-3جامعه تحقیق. 68
3-4 نمونه تحقیق. 68
3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 68
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 69
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
3-8 فرایند تحقیق. 70
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

یک مطلب دیگر :

3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها 72
مدل CCR. 72
مدل BCC.. 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 74
4-1 مقدمه. 75
4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75
4-3 شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق. 76
4-4 بررسی نتایج با مدل CCR.. 80
4-5 بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 82
4-5-1 بررسی کارایی مقیاس.. 83
4-6مجموعه مرجع. 86
4-7 مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101
5-1 مقدمه. 101

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *