2-5-5) بازار گردی.. 25
2-5-6) بازارسنجی.. 25
2-5-7) بازارداری.. 26
2-5-8) بازار گرمی.. 26
2-5-9) بازارگردانی.. 26
2-6) دلایل مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی.. 26
2-6-1) افزایش تولیدات.. 26
2-6-2) پراکندگی جغرافیایی صنایع و بازارهای مصرف.. 26
2-6-3) وجود رقابت.. 27
2-7) انواع بازاریابی.. 27
2-7-1) بازاریابی خود (شخصی ). 27
2-7-2) بازاریابی سازمان. 27
2-7-3) بازاریابی مکان. 28
2-7-4) بازاریابی ایده 28
2-7-5) بازاریابی خدمات.. 28
2-8) بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی.. 29
2-9) تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات.. 29
2-9-1) غیر قابل لمس بودن. 29
2-9-2) تفکیک ناپذیر بودن. 30
2-9-3) نامتجانس بودن. 30
2-9-4) فناپذیر بودن. 30
2-9-5) مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی آورند. 30
2-9-6) فرآورده های خدماتی به عنوان عملکردهای نامحسوس… 31
2-9-7) مشارکت بیشتر مشتری در فرآیند تولید. 31
2-9-8) اشخاص به عنوان بخشی از تولید. 31
2-9-9) تغییرپذیری بیشتر در داده ها و ستاده های عملیاتی.. 31
2-9-10) ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان مشکل تر است.. 32
2-9-11) غیر قابل نگهداری بودن. 32
2-9-12) اهمیت بیشتر زمان. 32
2-9-13) کانال های متفاوت توزیع. 32
2-10) مفهوم خدمات.. 32
2-11) اقتصاد خدما ت.. 33
2-12) الگوی مدیریت منسجم خدمات.. 34
هشت جز مدیریت منسجم خدمات.. 35
2-12-1) اجزای محصول: 35
2-12-2) مکان و زمان: 36
2-12-3) فرایند: 36
2-12-4) بهروری و کیفیت: 36
2-12-5) نیروی انسانی: 36
2-12-6) ارتقا و آموزش مشتری: 37
2-12-7) شواهد فیزیکی: 37
2-12-8) قیمت و سایر هزینه های خدمات: 37
2-13) ریشه لغوی بیمه. 38
2-14) تعریف بیمه. 38
2-14-1) بیمه گر. 39
2-14-2) بیمه گذار. 39
2-14-3) موضوع بیمه. 39
2-15) تاریخچه بیمه. 39
2-15-1) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان. 39
2-15-2) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران. 41
2-16) انواع بیمه. 43

پایان نامه و مقاله

2-17) آیا بیمه نوعی خدمت است ؟. 44
2-17-1) گذرا و موقتی بودن خدمات.. 44
2-17-2) مردم. 44
2-17-4) یکبار مصرف بودن. 44
2-17-5) تأثیر گذاری مشتری.. 45
2-18) مشتری.. 45
2-19) چرخه زندگی مشتری.. 46
2-20) فرایند رویگردانی مشتری.. 46
2-21) منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده 47
2-22) عوامل مؤثر بر ضرورت روابط با مشتری.. 48
2-23) سطوح مختلف ایجاد رابطه با مشتری.. 49
2-24) مشتری مداری در مؤسسات بیمه. 50
بخش دوم: وفاداری.. 51
2-25) وفاداری.. 52
2-26) رویکردهای وفاداری.. 53
2-27) مراحل وفاداری.. 54
2-28) انواع وفاداری.. 55
2-28-1) دسته بندی وفاداری از نظر دیک و باسو. 55
2-28-2) دسته بندی وفاداری از نظر رولی.. 57
2-28-3) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر یورام جی ویند. 59
2-28-4) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر فالکمن.. 60
2-29) مزایای وفاداری مشتریان. 61
2-30 ) اهمیت وفاداری مشتری در فعالیت های بیمه. 63
بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 64
فصل سوم. 71
3-2 روش تحقیق.. 72
3-3 جامعه آماری.. 72
3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 73

یک مطلب دیگر :

3-5 بر آورد حجم نمونه. 73
3-6 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات.. 73
3-7 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ). 76
3-7-1 روایی / اعتبار. 76
3-7-2 پایایی.. 76
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 77
فصل چهارم. 78
4-2 ) آمار توصیفی.. 79
4-2-1 ) جدول ونمودار برای متغیر جنس… 79
4-2-2 ) جدول فراوانی و نمودار برای متغیرگروه سنی.. 81
4-2-3جدول فراوانی و نمودار برای متغیر میزان تحصیلات.. 83
4-2-4) جدول فراوانی و نمودار برای متغیر میزان سابقه دریافت خدمت.. 85
4-2-6 )مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی در گروههایی با سابقه دریافت خدمات مختلف… 88
4-2-6) مقایسه اجزای وفاداری مشتریان در گروههایی با سابقه دریافت خدمات مختلف… 93
4-3) آمار استنباطی.. 94
4-3-1) آزمون کولموگوروف – اسمیر نوف.. 94
فصل پنجم. 117
5-1) مقدمه. 118
5-2 ) نتیجه گیری تحقیق.. 118
5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 118
5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 119
5-3) پیشنهادات.. 127
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 129
5-5) محدودیت های تحقیق.. 129
منابع : 131
چکیده
افزایش رقابت به خصوص در بخش خدمات، توجه بیشتر به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و تلاش برای جذب مشتریان جدید را سبب شده است. تشدید رقابت باعث شده است که حفظ مشتریان مشکل تر شود. در این میان، موضوع وفاداری مشتری و تشخیص عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت دو چندانی برخورداراست. سازمان های امروزی درصدد شناسایی و مدیریت روشها و الگوهای مؤثر ایجاد وفاداری می باشند، تا با تأمین انتظارات مشتریان فراتر از ارضای نیاز اولیه آنها عمل کرده و به وفاداری از طریق ایجاد ارتباط بلند مدت، دوجانبه و سودآور دست یابند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا عوامل مؤثر بر میزان وفاداری مشتریان بیمه ایران با استفاده از الگوی مدیریت منسجم خدمات سنجیده شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر اجرای تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می گردد، روش گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه آماری را مشتریان بیمه ایران در سطح استان گیلان تشکیل می دهند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که در غالب طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است استفاده شده است. تعداد 500 پرسشنامه پخش شد از این تعداد 393 پرسشنامه برگشت داده شده و نرخ برگشت پرسشنامه 78% است. پس از جمع آوری اطلاعات، از روش های آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی و نمودار برای بخش اطلاعات جمعیت شناختی و برای آزمون فرضیات تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون گام به گام استفاده کردیم.برای تجزیه تحلیل داده ها از ندم افزار spss 18 استفاده گردید. نتایج تحقیق اینگومه است که عناصر (محصول، قیمت و سایر هزینه ها، شواهد فیزیکی، زمان و مکان، فرایند، بهره وری و کیفیت، نیروی انسانی، ارتقا و آموزش مشتری ) الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیرگذار است. عنصر نیروی انسانی دارای بیشترین تأثیر و عنصر قیمت و سایر هزینه ها و عنصر زمان و مکان کمترین تأثیر را دارا می باشند.
واژگان کلیدی : الگوی مدیریت منسجم خدمات، وفاداری، مشتری،وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری، بیمه
1-1)مقدمه
امروزه یک گرایش جهانی به بازاریابی وفاداری به وجود آمده است. شرکت های بسیاری در اغلب صنایع به مطالعه، ارزیابی و اجرای راهبردهای وفاداری و برنامه هایی با هدف پرورش روابط قوی با مشتریان می پردازند. دلایل چنین تأکیدی بر وفاداری مختلف است. قطعاً تکثیر و خرد شدن انواع رسانه ها دستیابی به مشتریان جدید و جذب آنها را مشکل تر ساخته است، این امر شرکت ها را بیش از پیش ترغیب می کند که برای حفظ مشتریان فعلی تلاش کنند. علاوه بر مشکلات مربوط به دستیابی به مشتریان از طریق رسانه ها، مشتریان امروزی بسیار پر مشغله اند، که در نتیجه زمان و اشتیاق کمتری را برای استفاده و تعبیر و تفسیر همه پیام هایی که دریافت می کنند، دارند.(دافی،1998) همچنین تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاری های نسبتاً زیادی به منظور جذب مشتریان جدید برای یک نام تجاری، در مقایسه با حفظ مشتریان فعلی نیاز است.این تحقیقات نشان داده است که جذب یک مشتری جدید 6 تا 8 برابر بیشتر از حفظ یک مشتری فعلی هزینه بر است.(خورشیدی و کاردگر، 1388)
در دوره حاضر، متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده و رشد دادن مشتری و ارتباط مؤثر با وی باعث می شود که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار آن باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر پیدا کرده و سودآوری وعمر طولانی دارند برای سازمان ها سرمایه به شمار می روند.(کفاش و همکاران، 1389)

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *