پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


ارزش نام و نشان تجاری


عناوین صفحه
1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات) 2
مقدمه 3
1.1.          تعریف مساله 6
2.1.          اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 7
3.1. سوالات تحقیق 9
4.1. اهداف تحقیق 10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی 10
6.1. جامعه آماری 11
7.1. شیوه نمونه گیری 12
8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت 13
9.1. مدل مفهومی پیشنهادی 15
2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق) 16
مقدمه 17
1.2. بانکداری الکترونیک 19
1.2.          بانکداری الکترونیک چیست؟ 22
2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان 23
3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران 23
1.3.1.2. بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران 25
2.2.          مدلهای بانکداری الکترونیکی 27
1.2.2. بانک های الکترونیکی 27
2.2.2. شعبات الکترونیکی 27
3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی 27
3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی 35
1.3.2. کارت های اعتباری 36
2.3.2. کارت های هوشمند 36
4.2. سطوح بانکداری الکترونیک 38
1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) 38
2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی 38
5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 39
6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 40
7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک 42
8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات 42
1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات 47
2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات 49
9.2. مزایای بانکداری الکترونیک 52
1.9.2. از دید موسسات مالی 52
2.9.2. از دید مشتریان 52
10.2. معایب بانکداری الکترونیک 53
11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک 53
12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال 54
13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی 57
14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک 58
15.2. دولت الکترونیک در ایران 59
16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی 59
17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک 61
18.2. مزایای بانکداری الکترونیک 62
19.2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق 64
20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟ 70
21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک 75
22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران 77
23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی 82
24.2. پیشینه تحقیق 88
25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 102
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق) 106
مقدمه 107
1.3. روش تحقیق 108
2.3. سوالات تحقیق 112
3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 113
4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن 114
5.3.  ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی 115
6.3. ابزارهای گردآوری داده ها 116
7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 118
1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق 119
2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق 120
8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس) 122
9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 123
10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 124
1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره 124
2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره 126
3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه 129
4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها 131
5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها 133
6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس) 137
7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس 139
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق) 141
مقدمه 142
1.4.          تحلیل جامعه شناختی 142
2.4.          مروری بر شاخص های شناسایی شده 147
3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS) 148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS 149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 162
1.5.          خلاصه تحقیق 163
2.5.          نتایج پژوهش 165
3.5. نتیجه گیری 168
4.5. محدودیت های تحقیق 169
5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 169
منابع 171
منابع فارسی                                                                                                   171
منابع انگلیسی                                                                                                 179
چکیده                                                                                                         186

چکیده :
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *