دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M .A)

 

گروه مدیریت دولتی

 

گرایش : مدیریت تحول

 

عنوان :

 

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

 

جنوب استان کرمان

 

استاد راهنما :

 

دکتر مهدی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 2
1-2 عنوان تحقیق.. 4
1-3 بیان مسأله. 4
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 8
1-5 اهداف تحقیق.. 9
1-5-1 اهدف اصلی.. 9
1-5-2  اهداف فرعی.. 9
1-6 فرضیات تحقیق.. 9
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق.. 9
1-6-2 فرضیه­های فرعی تحقیق.. 9
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10
1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه. 15
2-2- اخلاق مدیریتی.. 16
2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق.. 16
2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق.. 17
2-2-3- نظریه های اخلاق.. 18
2-2-3-1- نظریه عاطفی.. 18
2-2-3-2- نظریه وجدان. 19
2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20
2-2-3-4- نظریه زیبایی.. 20

پایان نامه و مقاله

2-2-3-5- نظریه افلاطون. 20
2-2-3-6- نظریه پرستش…. 21
2-2-3-7- نظریه عقلی.. 21
2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس…. 22
2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23
2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن. 24
2-2-6- عناصر اخلاق.. 25
2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران. 26
2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت… 26
2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران. 27
2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز. 28
2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی.. 29
2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک… 29
2-2-8- مولفه های اخلاق.. 31
2-2-8-1- اعتماد. 32
2-2-8-2- عدالت… 33
2-2-8-3- صداقت… 34
2-2-8-4- دوری از تبعیض….. 35
2-2-8-5- احترام. 35
2-3 سلامت سازمانی.. 36
2-3 -1- سازمان سالم. 37
2-3 -2- مفهوم سلامت… 39
2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی.. 40
2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم. 43
2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی.. 44
2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی.. 46
2-3-7- منابع سلامت سازمانی.. 47
2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران. 48

یک مطلب دیگر :

2-3-9- زیربنای نظری سلامت سازمانی.. 51
2-3-10- ابعاد سلامت سازمانی.. 53
2-4- پیشینه پژوهش…. 58
2-5- چهارچوب نظری پژوهش…. 65
2-6- مدل مفهومی پژوهش…. 66
خلاصه فصل دوم. 67
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 69
3-2- روش تحقیق: 70
3-3- فرایند تحقیق.. 70
3-4- جامعه آماری.. 71
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 72
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72
3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش…. 74
3-8- روش گردآوری داده­ها 75
3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری.. 75
خلاصه فصل سوم. 76
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 78
4-2 توصیف داده‌ها 79
4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک… 79
4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 79
4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت… 80
4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 81
4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت… 82
4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش…. 83
4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه. 87
4-2 -4- بررسی فرض نرمال. 95
4-3- آمار استنباطی: 96
خلاصه فصل چهارم. 105
 
فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها
5-1-مقدمه. 107
5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری.. 108
5-3- بحث و بررسی.. 111
5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها 114
5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115
5-6- محدودیت های تحقیق.. 116
خلاصه فصل پنجم. 117
منابع و مأخذ: 118
پیوست ها 129
چکیده:
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می­داد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده­های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­های توزیع شده، جهت توصیف داده­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *