2-8- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (مدل 2003)………………………………. 64
2-9- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (ویرایش 2010)………………………………. 70
2-10- مطالعات انجام شده………………………………. 72
2-10-1- تحقیقات داخلی………………………………. 72
2-10-1-1جلودار ممقانی (1385)……………………………….. 73
2-10-1-2-قمصری، بهبود روش‌های كار وبهره وری سازمانی براساس اصول الگو……… 73
2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385…….. 74
2-10-2- مطالعات خارجی………………………………. 74
2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا……………………………….. 76
2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند………………………………. 76
2-10-2-3- شركت ان اس كی (انگلستان)………………………………. 76
2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)………………………………. 77
2-10-2-4-شرکت نوکیا (NOKIA)……………………………….
2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ……………………………….79
فصل سوم ………………………………. 82
روش تحقیق ……………………………….  82
3-1- مقدمه………………………………. 83
3-2- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………….  83
3-3- فرضیات تحقیق ……………………………….  84
3-3-1- فرضیه اصلی ……………………………….84
3-3-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 84
3-4- روش تحقیق ……………………………….  85
3-5- جامعه آماری ……………………………….  86

پایان نامه و مقاله

3-6- روش نمونه گیری  ………………………………. 87
3-7- ابزار جمع آوری تحقیق………………………………. 87
3-8- متغیرهای تحقیق ……………………………….88
3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم………….. 89
3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص…………… 90
3-9- چهارچوب نظری تحقیق ………………………………. 91
3-10- روایی و اعتبار تحقیق  ………………………………. 92
3-11- پایایی (اعتمادپذیری) ……………………………….93
3-12- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق  ………………. 93
فصل چهارم ………………………………. 95

یک مطلب دیگر :

تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………. 95
4-1- مقدمه………………………………. 96
4-2- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها)………………………………. 96
4-3- تحلیل آماری ………………………………. 97
4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری ……………………………….98
4-5- نمایش گرافیک داده ها ……………………………….
4-6- آزمون فرضیات ………………………………. 99
4-6-1- فرضیه اهم ………………………………. 99
4-6-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 101
فصل پنجم ………………………………. 111
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………….111
5-1- مقدمه……………………………….112
5-2- – نتیجه گیری ………………………………. 113
5-3- نتیجه گیری از فرضیات………………………………. 115
5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها…………. 117
5-5-پیشنهادات……………………………….118
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………. 118
5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی…………. 120
5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق:……………………………….121
منابع تحقیق ……………………………….  122
منابع فارسی……………………………….   123
منابع انگلیسی ……………………………….
Abstract……………………………….
چکیده:
امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.
مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *