3-2. روش شناسی تحقیق.. 70

3-3. جامعه و نمونه. 70

3-4. ابزار گردآوری داده ها 71

3-5. روش اجرا 74

3-6. روش تجزیه وتحلیل.. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق……………………………………….. 78

یافتههای پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

4-1. مقدمه. 78

2-4. یافته های توصیفی.. 79

2-4. یافته های استنباطی.. 85

فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.

5-2. بحث و نتیجه‎گیری.. 99

5-3. محدویتها 105

5-4. پیشنهادات… ……………………….106

منابع.. …………………..109

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………119

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..122

پیوست… Error! Bookmark not defined.

مقالات و پایان نامه ارشد

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………131

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه اخلاق کاری.. 72

جدول 3-2. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه شاخص توصیف شغل.. 73

جدول 3-3. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.. 74

جدول4-1. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب جنسیت… 79

جدول 4-2. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تحصیلات   79

جدول 4-3. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تاهل.. 80

یک مطلب دیگر :

جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب سابقه خدمت   81

جدول 4-5.  مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنان. 83

جدول 4-6. مشخصات رگرسیونی پیش بینی استرس کلی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 85

جدول 4-7. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد سازمانی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 86

جدول 4-8. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد عاطفی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 87

جدول 4-9. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد مستمر براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88

جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88

جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شغل شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 89

جدول 4-12. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه مسئول مستقیم براساس مؤلفه های اخلاق کار 90

جدول 4-13. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه همکار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 90

جدول 4-14. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه ارتقاء شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91

جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91

جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 92

جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی  93

جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی  94

جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی  95

 

فهرست شکل ها

فهرست                                                                                                                     صفحه

شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26

شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50

شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64

شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش… 75

 

فهرست نمودارها

صفحه                                                                                                  عنوان

 

نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت… 79

نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات… 80

نمودار 4-3.  نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 81

4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت… 82

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *