مدیریت آب، مدیریت بهینه آب کشاورزی، شرکت های تعاونی آب بران

دانلود پایان نامه
بسمه تعالی

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: شناسایی متغیرهای مؤثر بر مدیریت بهینه آب با تأکید بر نقش شرکت های تعاونی آب بران از دیدگاه کشاورزان شهرستان گتوند، استان خوزستان

 

نام و نام خانوادگی دانشجو: پروانه جعفرنژاد                                                   رشته: ترویج و آموزش کشاورزی

استادان راهنما: دکتر مسعور برادران، دکتر عبدالعظیم آجیلی

استادان مشاور: دکتر بهمن خسروی پور، دکتر معصومه فروزانی

زمان: دوشنبه 31/6/1393                                  ساعت: 10                       مکان: سالن اجتماعات دانشگاه

چکیده

آب به عنوان یک نعمت حیات بخش الهی همواره مهمترین نقش را در بقاء و گسترش جوامع و تمدن های بشری ایفا نموده است و آیه 30 سوره انبیاء در قرآن کریم مؤید این گفتار است. به همین دلیل که قرن بیست و یکم، را قرن آب نامیده اند؛ قرنی که انسان با بحران افزایش جمعیت روبروست و منابع طبیعی زمین برای تأمین غذایی این جمعیت روبه رشد، ناکافی می نماید. با توجه به این که آب های شیرن کره زمین خیلی محدود می باشند و در بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی مصرف می شوند و در این میان بخش کشاورزی حدود93درصد این منابع را استفاده می کند، بنابراین با توجه به روند نزولی کیفیت منابع آب و خاک، اهمیت مدیریت منابع آب های سطحی بخصوص در بخش کشاورزی را خیلی بیشتر کرده است. مدیریت آب کشاورزی یعنی توزیع و استفاده از منابع آب برای رسیدن به اهداف کشاورزی در توسعه برنامه ریزی شده که شامل حفاظت آب و خاک، آبیاری، برداشت آب، آبیاری تکمیلی، زهکشی می شود. مدیریت مشارکتی آبیاری به عنوان نقطه محوری در مدیریت مؤثر آبیاری، توسط مشارکت و همکاری کشاورزان در برنامه ریزی، بهره برداری و نگهداری از نظام آبیاری تعریف و درک شده است. در پژوهش حاضر به شناسایی متغیرهای مؤثر بر مدیریت آب با تأکید بر نقش تعاونی های آب بران از دیدگاه کشاورزان شهرستان گتوند، استان خوزستان پرداخته است. جامعه آماری 2670 نفر کشاورزان این شهرستان که عضو شرکت های تعاونی آب بران می باشند و نمونه با توجه به جدول مورگان 336 نفر برآورد و بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از گویه ها جداگانه محاسبه و بالای 75/0 بوده است. نتایج شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است که در بخش توصیفی از آماره های؛ فراوانی، درصد، درصد معتبر، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار، میانگین رتبه ای استفاده شد که مهمترین یافته حاکی از آن است که وضعیت مدیریت بهینه آب کشاورزان منطقه مورد مطالعه زیر حد متوسط و در حد ضعیف      می باشد. در بخش استنباطی از آماره های؛ مقیایسه میانگین، همبستگی و رگرسیون استفاده شد. مهمترین نتایج بخش آمار استنباطی حاکی از آن است که نتایج نشان می دهد که بین دو گروه کشاورزان متأهل و مجرد و همچنین بین گروهی از کشاورزان که آب کافی و مازاد برای آبیاری داشته و گروه دیگر که کمبود آب برای آبیاری دارند از نظر مدیریت بهینه آب کشاورزی تفاوت معنادار آماری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سن، تعداد افراد خانوار، سابقه کشاورزی، درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی، نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت بهینه آب و عملکرد محصول با مدیریت بهینه آب رابطه ی آماری مثبت معنی داری وجود دارد. به منظور تعیین اثرات کلیه متغیرهای مؤثر بر مدیریت بهینه آب و پیش بینی میزان تغییرات هر متغیر اقدام به تحلیل و تخمین معادله رگرسیون چند متغیره شد که نتایج حاکی از آن است که مدیریت بهینه آب تحت تأثیر متغیرهایی چون سن و نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت بهینه آب می باشد.

متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

کلمات کلیدی: مدیریت آب، مدیریت بهینه آب کشاورزی، شرکت های تعاونی آب بران

.

 

 

 

Leave a comment