مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

2-4-1 تعادل داخلی

مقطع قائم در طول تیر که شامل تاندون فولادی و بتن است، که نیروهای  متناظر در بتن و فولاد به ترتیب نیروی فشاری  P  و نیروی کششی T  است. محل اعمال نیروی فشاری در بتن در صورتی که بتن و فولاد را به عنوان یک جسم مرکب  در نظر بگیریم، برای حفظ تعال باید منطبق بر محور تاندون باشد، در این حال P   و  T برابر و منطبق بر یکدیگر هستند و هیچ لنگر خارجی وجود ندارد.

در صورتی بر  تیر یک بار گسترده وارد شود، در وسط دهانه یک لنگر خمشی بهره برداری Ms  وجود خواهد داشت و برای تعادل، نیروهای که به بتن وارد می شود باید تغییر محل بدهد تا لنگر مقاوم داخلی بوجود بیاید، برای این حالت اگر مقطع بتن تحت نیروی p  در خروج از مرکزیت z نسبت به تاندون باشد در حالت تعادل قرار می گیرد شک(2-6).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری