مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

پیشنهادات

 

جهت ادامه تحقیق روی اثر واکنش قلیایی –  سیلیسی سنگدانه ها بر رفتار سازه های بتنی مسلح موارد ذیل پیشنهاد می گردد :

  • اثر توام این واکنش با سایر خرابیهای بتن مثل کلریدی ̨ کربن ̨  سولفاتی و…. می تواند مورد بررسی قرار گیرد .
  • با اراده مدل جدید بر پایه اطلاعات مطرح شده و مقایسه نتایج مدل ها به عنوان یک تحقیق جدید مطرح گردد.
  • اثر واکنش قلیایی سیلیسی بر رفتار ستونهای بتنی مسلح را به عنوان یک تحقیق می توان مطرح نمود .
  • تاثیر سایر انواع واکنش قلیایی با توجه به نوع سنگدانه مانند واکنش قلیایی کربناتی را نیز می توان بررسی نمود .
  • میتوان اثر گرادیان رطوبتی بخصوص در سازهای بتنی که دارای رطوبت 80% و بیشتر هستند را در نظر گرفت.
  • تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها را می توان در سازه های بتنی پیش تنیده نیز بررسی کرد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود