مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

فصل پنجم

 

نتیجه گیری

 

با توجه به مدلسازی انجام شده و تجزیه و تحلیل آنها ̨  نتایج زیر حاصل می شوند :

1-مدل کردن واکنش قلیایی بصورت فشار داخلی ژل سیلیکاتی به واقعیت نزدیکتر بوده و روش مناسبی جهت مدل کردن این پدیده دارد .

2-برای  کنترل تیرهای که دراثرواکنش قلیایی قرارگرفته اند̨  تیر با بارگذاری خودش مدل نموده واثر واکنش قلیایی بصورت فشارداخلی یکسان درکل تیر در نظر گرفته می شود .

3-می توان با استفاده از آرماتور فشاری در تیرهای که مبتلا به این پدیده ، کرنش ناشی از آرماتور کششی را کنترل و از افزایش آن جلوگیری نمود .

4-به  علت وجود  آرماتور  بیشتر در ناحیه کششی ̨  کرنش ناشی از  واکنش قلیایی در این ناحیه کمتر از قسمت فشاری است .

5-انبساط واکنش قلیایی را می توان با یک نیروی معادل  کششی جایگزین نمود . این نیرو باعث افزایش کرنش کششی در سطح تیر می شود .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود