مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

4-5-روش گام به گام مدل کردن :

برای مدل کردن تیرها تحت اثر واکنش قلیایی به شرح ذیل عمل می شود :

1-ابتدا باید با آزمایش های لازم پتانسیل فعالیت سنگدانه ها مشخص گردد .

2-پس از بدست آوردن منحنی فشار داخلی که در موارد ذکر شده به طور کامل شرح داده شد ̨   مقدار فشار داخلی متناظر با هر کرنش آزاد بدست می آید . نمونه ای از این منحنی شکل (4-3 ) می باشد که برای این پژهش بکار رفته است .

3-پس از تعیین مقدار فشار داخلی ̨  تیر را با بارگذاری خاص مدل کرده و فشار داخلی را به آن وارد می شود .

4-در مدل کردن تیرها میرایی برای بتن در نظر میگیریم .

4-همچنین با تعیین مقادیر تنش کنترل ، آرماتور و تیر صورت می گیرد .

4-6-نتیجه گیری

با توجه به مقایسه مدل و نتایج آزمایشگاه ̨   مشخص می گردد که مدل قادر به بیان اثر واکنش قلیایی روی رفتار تبر بتنی مسلح می باشند . ولی نتایج مدل با توجه به یکنواخت گرفتن فشار داخلی ژل سیلیکاتی در سه جهت سازگاری مناسبی با نتایج آزمایشگاه بویژه در بخش فشاری دارد . بنابراین جهت تحلیل و طرح تیرهای بتنی مسلح تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها ،  فشار داخلی یکنواخت حاصل از ژل سیلیکاتی به بارگذاری اصلی اضافه گردیده و تنش در بتن فشاری و آرماتور کششی کنترل می گردد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود