مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

4-4: محدودیتهای مدل عددی :

در مورد محدودیتهای مدل عددی می توان گفت که مدل عددی ارائه شده کاملا وابسته به فشار داخلی ناشی از تورم ژل می باشد که خود آن وابسته به میزان انبساط ناشی ازواکنش قلیایی است .

میزان انبساط ناشی از واکنش قلیایی نیز وابسته  به مقدار پتانسیل  فعالیت سنگدانه ها و شرایط آزمایش از قبیل میزان سود ̨  رطوبت و دما دارد .

بنابراین جهت استفاده از این مدل برای مدلسازی سایر تحقیقات بایستی مقدار انبساط ناشی از واکنش قلیایی مشخص باشد . اصولا اثر واکنش قلیایی سنگدانه در نواحی با رطوبت و دمای بالا (نظیر مناطق استوایی ، مناطق ساحلی ایران یا احداث سازه ای در کنار یا روی رودخانه ها ، تیرها و قطعات  خمشی مربوط به  سرریز بدنه سدها و…) بر رفتار خمشی تیر اثر گذار  بوده و بایستی در نظر گرفته شود .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود