مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

3-6-بررسی نتایج آزمایش مبناء با تحقیقات گذشته

پس از بررسی تجزیه و تحلیل نتایج اخذ شده از آزمایش مبناء  با سایر تحقیقات صورت گرفته که در فصل 2 به تفصیل بیان شد به نتایج زیر رسیم :

1- علت افزایش ناشی از واکنش قلیای سنگدانه ها این است که واکنش قلیایی سنگدانه ها باعث انبساط می گردد و با وجود آرماتور از میزان آن کاسته می شود . البته میزان انبساط کاملا بستگی به نوع  سنگدانه و واکنش پذیری آن  دارد  و  همچنین  شرایط آزمایش مثل  اثر توام  این  پدیده  با بارگذاری نیز بر میزان انبساط تاثیر دارد .

2- واکنش قلیایی باعث کاهش قابلیت جذب انرژی تیرها تا هنگام شکست می گردد .

3- واکنش قلیایی منجر به کاهش ظرفیت خمشی می گردد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود