مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

3-1-مقدمه

در  این  بخش  از  پژوهش  نتایج  آزمایش رساله  دکتری  با  عنوان  بررسی  اثر واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها بر  روی  رفتار  خمشی تیرهای  بتنی مسلح ] 1  [ استفاده شده است . در این تحقیق تیرهای بتنی  با سنگدانه های  فعال  و غیر فعال با آرماتورهایی  با  قطرهای مختلف و نمونه های استوانه ای بتنی  به مدت  یک سال  در یک  محیط مناسب  به مدت 270 روز ، جهت تسریع  در انجام واکنش  قرار گرفته و  سپس تحت آزمایش بارگذاری  قرار گرفتند . در این بخش با توجه به ماهیت مدل ما صرفا به بررسی نتایج تیرهای فعال میپردازیم .

3-2- این نتایج به قرار ذیل می باشد  ] 1   [ :

3-2-1- مقاومت  فشاری متوسط نمونه ها برای سنگدانه های فعال MPa 6/25 می باشد .

 3-3- نحوه ساخت تیره ها و درصد آرماتور آن ها

ارتفاع ̨  عرض و طول تیرها به ترتیب برابر 10 ̨  15 و 110 سانتیمتردرنظر گرفته شدند . جهت بررسی اثر درصد آرماتور هفت عدد تیر با سنگدانه فعال مطابق جدول 3 -1  ساخته شدند .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود