مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

2-3-نتیجه گیری

با توجه به تحقیقات صورت گرفته نتایج زیر حاصل می شود :

1-واکنش قلیایی سنگدانه باعث انبساط در تیر بتنی مخصوص در نواحی با آرماتور کم (ناحیه فشاری ) می شود . انبساط با زمان افزایش یافته و پس از مدتی ثابت باقی می ماند .

2-اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها روی خواص مکانیکی  نمونه های  بتنی ( استوانه ای یا مکعبی ) محسوس تر از یک تیر بتنی مسلح است .

3-در مورد اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها  روی ظرفیت باربری تیر بتنی نتایج ضد و نقیضی وجود دارد . یک سری از تحقیقات حاکی از کاهش ظرفیت باربری تیر بتنی به علت کرنش زیاد در فولاد و تسریع در تسلیم می باشد . در برخی از تحقیقات ژل را به عنوان پرکننده در نظر می گیرند و از طرفی اختلاف انبساط  بالا و پایین تیر (گرادیان ) و بالا آمدگی تیر را باعث پیش تنیدگی  در  بتن می دانند که منجر به افزایش ظرفیت باربری می شود .

4-استفاده از بتن با  مقاومت  بالا با استفاده از  پوزولانها  باعث  بهبود ریز ساختار  و کاهش نفوذ پذیری بتن شده در نهایت اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها  را کاهش می دهد .

به طور کلی می توان گفت از آنجا که فرایند واکنش قلیایی سنگدانه یک فرایند درونی و وابسته به فضاهای  خالی بتن است . بنابراین  رفتار  مکانیکی تیر  تحت  اثر این  پدیده  باید  به  صورت همزمان با بارگذاری بررسی شود . چرا که تحت اثر بار تغییراتی در زیر ساختار بتن ایجاد می شود که روی وقوع واکنش قلیایی موثر هستند .

جهت حصول به یک نتیجه کلی ̨  آزمایشهای بیشتر روی تیر با درصدهای مختلف فولاد کششی و فشاری توصیه می شود .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود