مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

فصل اول : کلیاتی در خصوص پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها…………………………………………………………5

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-انواع واکنش قلیایی سنگدانه ها……………………………………………………………………………………………….6

1-2-1-واکنش قلیایی سیلیسی………………………………………………………………………………………………………6

1-2-2-واکنش قلیایی سلیس- سیلیکاتی………………………………………………………………………………………..7

1-2-3-واکنش قلیایی کربناتی……………………………………………………………………………………………………….7

1-3-مکانیسم واکنش قلیایی سنگدانه ها…………………………………………………………………………………………7

1-3-1-واکنش قلیایی سیلیسی (ASR ) ………………………………………………………………………………………7

1-3-2-واکنش قلیایی کربناتی (ACR )……………………………………………………………………………………….9

1-4-شرایط لازم برای واکنش قلیایی سنگدانه ها……………………………………………………………………………10

1-5-مراحل فرایند واکنش قلیایی…………………………………………………………………………………………………11

1-5-1-مرحله نهفتگی ………………………………………………………………………………………………………………11

عنوان                                                                                                                  صفحه

1-5-2-مرحله ایجاد ترک…………………………………………………………………………………………………………11

1-5-3-مرحله تثبیت………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6- نشانه