مدل مفهومی تحقیق بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه (ادبیات نظری تحقیق) بنیان استواری برای تدوین چارچوب نظری به دست می دهد. بنابراین مدل مفهومی گام مهمی در فرایند پژوهش به شمار می آید . مدل مفهومی تحقیق که حاصل بررسی ادبیات نظری تحقیق است در شکل ۱ – ۱ نشان داده شده است.
بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری
رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی
خرید مقایسه ایی
راحتی در فرایند خرید
دسترسی به سایت
شهرت
سرعت در فرایند تسویه حساب
رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی
کیفیت محصولات
قیمت محصول
انتظارات از محصول
در دسترس بودن محصول
رضایت از خدمات پس از فروش در مدیریت الکترونیکی
زمان تحویل
گارانتی
مدیریت مرجوعات
میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه
نگرش اجرایی به e-crm
سهولت ادراک شده
نوآوری اجرایی
خودکارآمدی اجرایی
شکل ۱ – ۱ مدل مفهومی تحقیق
در مدل مفهومی تحقیق مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها به عنوان متغیر مستقل و میزان رضایت مندی مشتریان، رضایت از خدمات پس از فروش در مدیریت الکترونیکی، رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی ، رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی و بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است .
-۶ ( فرضیه های تحقیق
بین مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها و افزایش رضایت از خدمات پس از فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها و افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین افزایش رضایت از خدمات پس از فروش در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها و بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از خدمات پس از فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از محصول در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بهبود ارتباط الکترونیکی با مشتری و افزایش رضایت از فرایند فروش در مدیریت الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بهبود ارتباط با مشتری و میزان رضایت مندی مشتریان در مدیریت الکترونیکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
۱ – ۷( قلمرو تحقیق
۱ – ۷– ۱ ) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی است .
۱ – ۷ – ۲ ) قلمرو مکانی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.