مدلسازی عملکرد دانش آموزان با استفاده از تکنولوژی سیستم های توصیه گر

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

استفاده از دانش کامپیوتر و اخیرا استفاده از دانش هوش مصنوعی و داده کاوی آموزشی در حوزه آموزش تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت خدمات آموزشی داشته است که از مهمترین دستاوردهای آن می توان به آموزش خصوصی اشاره نمود. بكارگیری سیستم های توصیه گر جهت ارائه توصیه های مناسب یکی از ویژگیهای مهم محیط یادگیری شخصی شده است. با استفاده از این سیستم ها، محتوای آموزشی با توجه به عملکرد فراگیران به آنها ارائه می شود.

یکی از مهم ترین بخش های یک سیستم آموزشگر هوشمند ساختن مدلی از عملکرد دانش آموز است. مدل دانش آموز در هر مرحله از فرآیند آموزش چگونگی عملکرد دانش آموز را توصیف می کند. رویکرد آموزشگر در عرضه ی محتوا با توجّه به این مدل تعیین می شود.

در این پژوهش پس از شرح ساختار کلّی سامانه های آموزشگر هوشمند به بررسی سیستم های توصیه گر و انواع تکنولوژی های جدید آن پرداخته، سپس روش پیشنهادی برای ساخت مدلی جهت پیش بینی عملکرد دانش آموزان بر پایه تکنولوژی سیستم های توصیه گر ارائه می گردد. در این روش با استفاده از مدل های فاکتور نهفته و فیلترینگ جمعی و ترکیب آنها، مدلی از عملکرد دانش آموزان در سیستم آموزشگر هوشمند شرح داده خواهد شد.

 

 

واژگان کلیدی: سیستم های توصیه گر، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، مدل دانش آموز، سسیستم های آموزشگر هوشمند

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment