مدل­سازی سه­بعدی به مثابه ابزار جلب مشارکت مردمی در طراحی محله

دانلود پایان نامه

 

نمونه موردی: محله خواجه خضر کرمان

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

این پژوهش در راستای ارانه راهکارهایی برای استفاده از مدل­سازی سه­بعدی جهت جلب مشارکت ساکنین در طراحی محله خواجه خضر انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا مبانی نظری در مورد مشارکت اجتماعی، ابزارهای مشارکت اجتماعی، مدل­سازی سه­بعدی و معیارهای محله خوب مورد بررسی قرار گرفت. پس از اشتراک نتایج حاصل از مبانی نظری مورد مطالعه به استخراج معیارهای در چارچوب فرآیندی مدون جهت پیاده­سازی در محله در راستای تحقق اهداف پژوهش انجامید. بنابرین ابتدا به تدوین ویژگی های مدل سه بعدی مطلوب برای جلب مشارکت پرداخته شده و در ادامه این فرایند در چهار مرحله و در قالب پنج نظام دسترسی، کاربری، فضاهای شهری، دید و منظر و عوامل اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است که شامل:

  • آگاهی دادن به ساکنین
  • دریافت دیدگاه ها و نظرات آن­ها
  • طراحی گزینه­های طراحی بر اساس نظرات ساکنین
  • انتخاب گزینه بهینه

می باشد.

براساس این فرایند، به بررسی مسائل محله در راستای معیارهای تعیین شده و در قالب نظام های مطرح شده پرداخته و با توجه به آن­ها به تدوین پرسشنامه­ای جهت دریافت دیدگاه های ساکنین و اولویت بندی راهکارهای ارائه شده از نظر آن­ها پرداخته شده است. در مرحله بعد دیدگاها به صورت دو گزینه سه بعدی به ساکنین جهت بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب گزینه بهینه ارائه شده­اند. سپس با بررسی نظرات گزینه برتر انتخاب و طرح نهایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: محله شهری، مشاركت اجتماعی، ابزارهای مشاركت اجتماعی، مدل سازی سه بعدی، محله خواجه خضر كرمان

 

 

Leave a comment