قسمت 7تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

دانلود پایان نامه

آئین دادرسی دادگاه بخش

در این دادگاه آئین دادرسی به دو گروه تقسیم می شود :

الف ) موضوعات                           ب) دعاوی

الف- موضوعات : تقسیم هر گونه در خواست یا دادخواست بطور کلی موضوعات نامیده می شود. مانند طلاق , ورشکستگی و تصفیه

ب- دعاوی : اقدامی قانونی است که با دادن عرضحال (plainz) شروع می شود. بطور کلی تمام اقدامات قانونی با تقدیم عرضحالی که شخص به نام خواهان در اقامه دعوی علیه دیگری (خوانده ) ارائه میکند شروع می شود . مانند دعاوی خسارت ناشی از قرارداد.

دعاوی بر دو نوعند : عادی و غیر عادی (1)

مراحل دعاوی عادی

 

 

 

 

  1. حقوق انگلستان ,نوشته سی اف پد فیلد, ترجمه اسمائیل صغیری ,ص604

قائده کلی این است که خواهان از دفتر دادگاه بخش احضاریه ای در خواست و آن را تکمیل می کند در این سند مشخصات کامل خود و طرف دعوی و میزان خسارات را ذکر می نماید و به این ترتیب تشکیل پرونده می دهد مدیر دفتر احضاریه ای جهت ابلاغ به خوانده آماده می نماید .

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

فاصله بین تاریخ ابلاغ و تاریخ استماع دعوای 21 روز باید باشد به محض ابلاغ احضاریه خوانده خوانده به طور معمول اگر با وکبل قبلا” مشاوره نکرده باشداین کار متضمن مشاوره با وکیل خواهد بود. خوانده ظرف 14 روز مهلت پذیرش دعوی را دارد اگر ظرف این مدت تمام یا قسمتی از دین خود را پرداختنماید یا تعهد به پرداخت بصورت اقساط نمایددادگاه حکم بر این اساس صادر خواهد نمود در غیر این صورت یعنی عدم پذیرش خواهان دادگاه دعوی را دنبال خواهد نمود. اگر خوانده بخواهد به دعوی اعتراض کند باید در خواست دفاع نمایدو اگر ادعای متقابلی داشتته باشد ظرف مدت 14 روز می تواند دعوی تقابل را طرح نماید.

یک روز توسط مدیر دفتر به عنوان روز رسیدگی معین می گردد. در روز مقرر طرفین به همراه مشاورین حقوقی خود حاضر می شونداگر خوانده پس از ابلاغ حاضر نگردد محاکمه در غیاب وی انجام میشود. نحوه رسیدگی در روز جلسه بصورت زیر می باشد.(2)

وکیل خواهان اظهارات خود را بیان می نماید و توضیح میدهد چگونه قصد دارد امور متنازع فیه را اثبات نماید سپس شهود را آماده می نماید تا از آنها تحقیق بعمل آیدشهود توسط وکیل خوانده ( اگر داشته باشد در غیر این صورت توسط خود وی ) نیز مورد استنطاق قرار می گیرند. وکیل خوانده ,شهود خوانده را جهت ادای شهادت احضار می کند. وکیل خوانده از شهود تحقیق بعمل می آوردو متقابل” توسط وکیل خواهان از شهود تحقیق بعمل می آید.

وکیل خوانده نیز دفاعیات خود را بعمل می آورد و اگر دلایلی مانند پروندههای مشابه داردبه اطلاع قاضی می رساندو تقاضای صدور حکم به نفع موکل خود را می نماید سپس وکیل خواهان سخنان خود را بیان می کند و اگر نیاز به توضیح یا تفسیر باشد آن را بیان می نماید وتقاضای صدور حکم به نفع موکل خود را می نماید.

 

قاضی با توجه به مطالب بیان شده رأی صادر می نماید. اگر نیاز به هیئت منصفه نیز باشد قاضی درخواست تشکیل جلسه از سوی آنان را مینماید و نظر آنان را بررسی می نمایدهر چند که هیئت منصفه د محاکم بخش به ندرت وجود دارد.(1)

دعوای غیابی

خواهانی که تقاضای تقویم شده یا یک بدهی را داردباید به صورت غیابی اقامه دعوا نماید دعاوی غیابی باید توسط مشاور حقوقی خواهان وبا مراحل دعاوی عادی ( از نظر دادرسی ) انجام پذیرد.(2)

  1. آئین دادرسی شاهی

او با قرار ساده از سوی از سوی دفتر مرکزی دادگاه عالی شروع می شود. قرار ساده سندی است که مقرر می دارد خوانده ظرف 14 روز در دادگاه حاضر شود. تاریخ صدور قرار بر روی آن قید و به شعبه ای که قرار است دعوی به آن ارجاع شود مشخص می گردد.قرار صادره بایدبه خوانده ابلاغ گردد.

اظهاریه ادعا باید ظرف 14 روز یا بموجب قرار تحویل داده شود. لایحه بعدی عبارت از دفاع است که باید ظرف 14 روز از تاریخ تحویل اظهاریه اولی تسلیم شود. دفاع باید روشن و مفصل باشد و شامل تمام واقعیت های مهمی که در محکمه بدان استناد می شود باشد. انکارهای خوانده بایدمعین و مشخص باشد. لایحه بعدی پس از تحویل لایحه دفاعی عبارت از پاسخ خواهان می با شد. به عنوان یک قاعده کلی ارائه هیچ لایحه ای پس از پاسخ خواهان مجاز نیست. در این مرحله طرفین وارد دعوی می شوند . در این مرحله خواهان باید وقت دادرسی بگیرد. وقت دادرسی توسط رئیس دادگاه عالی تعیین می گردد. وقت دادرسی باید ابلاغ گردد. در جلسه دادگاه طرفین از شاهد همدیگر تحقیق بعمل می آورند. شهود مورد تحقیق مجدد قرار می گیرندبدین معنی که پس از سوال طرف مقابل از شاهد مجددا” از وی سوال می شود پس از این مرحله وکلای دو طرف مطالب خود را بیان می نمایند. هر شخص دو وکیل که یکی مشاور ملکه و دیگری کار آموز است خواهد داشت.

اگرهیئت منصفه وجود داشته باشد قاضی آن رااز میزان خسارات آگاه می نماید

سپس هیئت منصفه برای بررسی رأی خود, جلسه را موقتا” تعطیل می کند. رأی آنها توسط سخنگوی هیئت منصفه به اطلاع دادگاه می رسد. اگر هیئت منصفه وجود نداشت قاضی حکم و تصمیم خود را اعلام می نماید.

آئین دادرسی کیفری

در حقوق انگلستان در زمان های قدیم برای اثبات بزهکاری از تز کیه (compurgation) یعنی سوگند بر پاکی و صداقت متهم ( تقریبا” شبیه قسامه در حقوق ایران ) و شهادت شهود witnesses و امتحان اللهی ordeal استفاده می شد.

امروزه نیز سیستم دادرسی این کشور اتهامی است از شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استفاده می شود . ولی دو دلیل دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. اقرار متهم نیز به عنوان یکی دیگر از ادله اثبات دعوی است.(1)

در حقوق انگلیس جمع آوری دلایل به عهده پلیس این کشور می باشد ولی پلیس جزء در موارد استثنایی حق باز داشت متهم را ندارد و باز داشت باید با حکم جلبی که از سوی دادگاه بخش صادر می شود به عمل بیاید.پس از دستگیری نیز بلافاصله باید به متهم تفهیم اتهام گردد.

از نظر مجازاتها و آیین دادرسی , جرایم در حقوق انگلیس به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول : جرمهای جزئی     pety offences

دسته دوم : جرم های اتهامی   Indictable   offences

در رسیدگی به جرائم نوع اول هیئت منصفه حضور ندارد و جلسه تحقیقات و محاکمه یکی می باشد.(2)

در نوع دوم رسیدگی شامل تمام مراحل مانند تحقیق , اتهام ورسیدگی خواهد بود و رسیدگی با حضور هیئت منصفه می باشد.

از حقوقی که برای متهم وجود دارد می توان حق سکوت و حق داشتن وکیل را نام برد. این موضوع قبل از بازجویی به متهم اعلام می شود و در صورتی که متهم نتواند حق الوکاله وکیل را پر داخت نماید در خواست تعیین وکیل می نماید.(3) حق الوکاله وکیل تعیینی را متهم پرداخت نمی نماید. دادرسی در این کشور تدافعی , شفاهی و علنی است.(4)

آئین دادرسی کیفری به دو قسمت دادگا ههای صلح و دادگاههای شاهی تقسیم می شود و تمامی کیفر خواستها بنام دولت صادر می شود و یک شهروند معمولی نمی تواند دعوی کیفری را تعقیب نماید و در داد رسی های اختصاری اداره پیگرد پادشاهی به عنوان دادستان علیه متهم اقامه دعوی خواهد نمود.(5)

الف – محاکم صلح

1.پیگیری از طریق احضاریه

در محاکم صلح به جرایم اختصاری رسیدگی می شود که تعداد این جرایم بیشاز حد زیاد است و شامل جرایم رانندگی از هر قبیل می شود. شروع رسیدگی در این محاکم با استشهاریه ای است که از سوی پلیس آماده می گردد و عبارت از اظهاریه ای است که می تواند بصورت کتبی یا شفاهی باشد.

منشی قاضی بر اساس استشهاریه احضاریه ای آماده می نمایدکه به امضای قاضی صلح می رسد سپس به متهم ابلاغ می شود. در اکثر موارد متهم باید در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد. متهم می تواند به همراه مشاور حقوقی در دادگاه حاضر شود.در روز معین جرم ادعا شده برای متهم خوانده می شود و از او خواسته می شود که دفاع کند. ابتدا مشاور حقوقی ( در صورت وجود ) خلاصه ای از واقعیت ها را ذکر خواهد کرد سپس از افسر راهنمایی خواسته می شود تا در جایگاه شهود پس از اتیان سوگند دلایل خود را ابراز نماید. متهم یا مشاور حقوقی وی هر سوالی را جهت روشن شدن موضوع و یا دلایل ابرازی از سوی افسر راهنمایی لازم بداند می پرسند وکیل پیگرد solictor for the prosececution) ) نیز می تواند جهت روشن تر شدن موضوع و برطرف کردن هر گونه شک و شبه از سوی متهم یا وکیل وی از افسر راهنمایی سوال نماید. سپس شهود پیگرد برای ادای شهادت فراخوانده می شوند و ممکن است توسط متهم یا وکیل وی مورد تحقیق قرار بگیرند.(1)

2.پیگیری ازطریق قراربازداشت

در جرایمی که قابل بازداشت می باشد مانند سرقت پلیسی پس از تحقیقات خود می تواند از قضات صلح در خواست صدور قرار باز داشت را بنماید.قضات صلح ضمن آورده شدن متهم مثلا” در مورد سرقت به وی حق انتخاب می دهند که در دادگاه شاهی یا صلح محاکمه شود زیرا سرقت جزء جرایمی است که هم به روش اختصاری و هم با صدور کیفر خواست قابل محاکمه است. برای متهم تسهیلاتی جهت مشاوره با یک مشاور حقوقی اعطاء خواهد شد و شخص مذکور در مورد اینکه چه روشی برای اقامه دعوی باید انتخاب شود و اینکه دفاع چگونه باید هدایت شود یعنی روش تحصیل ادله و شهود برای دفاع به متهم مشاوره خواهد داد.

وقتی پرونده جهت محاکمه آماده شود وکیل پیگرد بطور خلاصه واقعیت های مهم پرونده را بیان می کندسپس شهود فراخوانده می شند. وکیل مدافع دادگاه را خطاب قرار می دهد و شهود خود را برای ادای شهادت فرا می خواند. شاهدان مورد تحقیق قرار می گیرند . سپس رأی از سوی قضات صادر می گردد.

آئین دادرسی دادگاههای شاهی

در این محاکم پرونده ها توسط قاضی و هیئت منصفه قابلیت بررسی دارد. نخستین مرحله در دادگاه شاهی صدور کیفر خواست می باشدکه پس از وصول ادعانامه به دادگاه و قانع شدن قاضی و امضاء آن توسط منشی دادگاه یک کیفر خواست بوجود می آید و همه افراد از طریق طرح ادعانامه می توانند در دادگاه شاهی دعوی را تعقیب نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. حقوق انگلستان , منبع قبلی , ص 622

احضارجهت پاسخ به کیفرخواست

پاسخ به این پرسش که متهم مجرم است یا خیر فقط توسط خود شخص باید داده شود و وکیل مدافع در این مورد دخالتی نمی تواند داشته باشداگر متهم اقرار به جرم نماید وکیل وی با اشاره به بعضی اوضاع و احوال مثل پریشانی های ذهنی, تربیت ,

مسائل شخصی و غیره می تواند تقاضای تخفیف نماید. در صورتی که متهم جرم را انکار نماید از هیئت منصفه دعوت بعمل می آید و وکیل پیگرد خلاصه ای از وقایع پرونده را بیان می نما یدو از شهود تحقیقاتی بعمل می آورد سپس وکیل بطور خلاصه دفاع را ارائه می دهد.

وکیل مدافع می تواند شاهدانی را احضار نماید و نیز از اختیارات وکیل مدافع است که نطق افتتاحیه ای را برای هیئت منصفه قرائت نماید و نیز از شهود تحقیق مجدد می نماید. از دیگر اختیارات وکیل مدافع این است که در صورتی که متهم به جایگاه شهود رفته و سوگند یاد نماید و بخاطر بی گناهی خود اعتراض نماید توسط نامبرده مورد تحقیق قرار می گیرد .

در صورتی که متهم به جایگاه شهود نرود می تواند اظهارات خود را از جایگاه متهم بیان نماید سپس وکیل پیگرد خواستار صدور حکم جرمیت برای متهم می گردد وکیل مدافع بعنوان آخرین نطق دفاعیات خود را در مقابل هیئت منصفه بیان می دارد. سپس قاضی هیئت منصه را از قانون آگاه می سازد و آنها تشکیل جلسه و رأی را صادر می نمایند. اگر هیئت منصفه به توافق نرسند ( اتفاق آراء ) محاکمه تجدید خواهد شد و از هیئت منصفه دیگری استفاده خواهد شد. در صورتی که هیئت منصفه متهم را مقصر تشخیص دهد وکیل مدافع تقاضای تخفیف خواهد نمود.(1)

در کشور انگلستان قضات از کتابهایی مانند کک , فوستر , هاکینز و هال بعنوان منابع حقوق استفاده می کنند. وکلای این کشور نیز از کتب جدید تر مانند ویلیامز وکنی به عنوان ابزاری جهت متقاعد نمودن محاکم استفاده می کنند.(2)

 

Leave a comment